Pedagogiske prinsipper

Hver morgen fløy Odins to ravner ut i verden. Hver kveld kom de hjem og fortalte hva de hadde sett og hørt, slik at Odin fikk vite om alt som skjedde. Odin ble regnet som den klokeste av alle gudene.

Hugin og Munin betyr tanke og minne. Vi lærer både fra tidligere erfaringer og tanker om nye konsepter, og derfor synes vi Hugin og Munin er et godt navn på et digitalt læremiddel for minoritetsspråklige ungdommer som er nye i Norge.​

Samarbeidslæring

 I det flerspråklige klasserommet vil det være representert mange språk som læreren ikke mestrer. Elevene kan allikevel ha godt utbytte av å ta i bruk morsmålet sitt og andre språk de kan i læringsprosessen (Cummins 2017). Samarbeidslæring, der elevene støtter hverandre og tar i bruk flere språk for å nå målene, er en super løsning for å imøtekomme dette. Språk læres best i sosiale sammenhenger og derfor legger vi opp til oppgaver der elevene må samhandle, enten i par, grupper eller i full klasse.

Inspirert av sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikken ble utviklet blant annet av den australske forskeren Pauline Gibbons. Det handler om å tydeliggjøre tekststrukturer for at elevene lettere skal kunne lese og forstå, og gi elevene kunnskap om hvordan man skaper ulike teksttyper. Sjangerpedagogikk handler også om å gi elevene ord og begreper for å kunne snakke om språk, altså et metaspråk.  

For å kunne mestre norskfaget er det sentralt at elevene blir kjent med ulike teksttyper, både muntlig og skriftlig. I skriveverkstedet får elevene tilgang til videoer som tydeliggjør hensikt, struktur og språklige trekk ved ulike teksttyper. Gjennom aktiv bruk av modelltekster og samtaler omkring tekst får elevene støtte til å produsere egne tekster. 

Ordlæring

Ordforrådslæring bør skje både direkte og indirekte (dybde og bredde), av den grunn legger vi opp til varierte tilnærmingsmåter. Dette medvirker til at elevene får en bredere erfaring med ord og begreper de møter i tekstene. En stor del av ordlæringen skjer gjennom muntlig interaksjon i par, grupper og helklasse. Ordlister på flere språk, innebygd ordlistefunksjon og ulike aktiviteter bidrar til at elevene kan ta i bruk hele sin språkkompetanse. 

Koble muntlige og skriftlige ferdigheter

Elever som skal lære å lese og skrive på et andrespråk, bør jobbe med å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter parallelt. Arbeidet må skje parallelt fordi elevene ikke har det samme grunnlaget i muntlig språk som når de lærer å lese og skrive på morsmålet sitt. Man bør kombinere for eksempel ord og begrepslære med mye muntlig trening.

Varierte muntlige og skriftlige aktiviteter knyttet til et tema gir elevene flere muligheter til å delta aktivt i undervisningen, som kan bidra til en dypere forståelse.

Støtte framfor forenklinger

Hugin og Munin er et læremiddel som tar elevene på alvor. Læremiddelet stiller krav til elevene ved at innholdet ikke blir veldig forenklet, men at de heller får mye støtte i læringsprosessen. 

Elevene skal ofte klare seg i ordinære klasser på et tidspunkt. De trenger derfor tidlig å øve opp gode læringsstrategier og bli kjent med samme oppgavetyper som de øvrige elevene møter i skolen.

Ressursperspektiv

Språk er det viktigste redskapet vi har for å formidle og motta kunnskap om verden. Vi lærer best på et språk vi forstår og derfor er det viktig å ta vare på og videreutvikle elevenes språkrepertoar og ressurser. Morsmålet er dessuten viktig for elevenes identitet. Å anerkjenne og støtte opp om flerspråkligheten til elevene vil gi de en opplevelse av at erfaringene deres er verdifulle. Det vil ha en positiv effekt på elevenes motivasjon for læring. 

Det er viktig å anerkjenne de erfaringene og ressursene elevene har, og ta utgangspunkt i dem i undervisningen. I Hugin og Munin finnes det en rekke aktiviteter der elevenes fulle språkrepertoar anerkjennes. Vi oppfordrer elevene til å ta i bruk de flerspråklige ressursene deres slik at de blir en naturlig del av undervisningen.  

Mine beste tips for en språkutviklende opplæring

Her presenterer jeg noen av mine beste tips for en helhetlig og språkutviklende opplæring.  Innlegget er tidligere publisert på Glimt fra et flerspråklig klasserom. Når jeg i 2018 bestemte meg for å utvikle et nytt læremiddel, var det disse prinsippene som var...

En god start på det nye skoleåret

En god start på skoleåret handler mye om å bli kjent og skape trygghet for elevene. Her har jeg samlet ulike aktiviteter som egner seg godt i oppstarten av et skoleår, men som også kan brukes gjennom hele året for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Lykke til med...

En god start på det nye skoleåret

Et nytt skoleår er godt i gang, og dette året er det mye spennende som skjer, både i klasserommet og med utviklingen av Hugin og Munin. Å starte Magisk Kunnskap AS, har ført til en del endringer i hverdagen, men jeg er fortsatt 50% i klasserommet. Som...

Læring med mening!

Jeg har lært så mye idag! Vi har samarbeidet, snakket og gjort undersøkelser. Det er på tide med et inspirasjonsinnlegg her på bloggen. Sitatet over er fra gårsdagens evaluering av dagen. Sitatet, sammen med resultatene av dagen bekrefter nok en gang at når elevene...

Samarbeidslæring og translanguaging

Jeg kjenner en ekstra glede og tilfredshet når jeg kan gå inn i klasserommet og både høre og se at det foregår samarbeid. Lydnivået i klasserommet har ikke gått ned, men det er ikke lenger noen elever som klager over støy eller at andre forstyrrer undervisningen. De...

Samarbeidslæring

Det er lenge siden det kom et innlegg på bloggen, men det betyr ikke at vi ligger på latsiden. Jeg har vært på to inspirerende kurs de siste ukene. FLEXid er et kurs for alle som på en eller annen måte vokser opp i og med flere kulturer. Her lærer man hvordan man kan...

Samarbeidslæring

“Seksfelter” – støtte for å strukturere teksten

Vi har jobbet en stund med superhelter nå. Vi har brukt sirkelmodellen som er kjent fra den australske sjangerpedagogikken som utgangspunkt for arbeidet. Her kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med førforståelsen og her kan du lese mer om arbeid med eksempeltekst...

#talesomTed

Spennende prosjekt som tjuvstart på nytt skoleår #talesomTed er et prosjekt hvor det jobbes med kunsten å holde en tale. Utgangspunktet er øving i muntlige ferdigheter og at det anses som en ferdighet for livet å stå foran en forsamling og presentere et innhold. Flere...

#talesomTed – De 4 delene

Dette skal du lære Å sammenligne likheter og forskjeller. (kontraster) Å kunne presentere en tale, muntlig og skriftlig Å formulere egne meninger, setninger. En egen tekst. Å kunne reflektere og argumentere. Å velge og bruke en talestrategi Å kunne dele! Å kunne...

Å bygge broer fra hverdagsspråk til skolespråk

Det er forskjell på det språket vi bruker til daglig og språket som brukes i fagsammenheng. Å kunne uttrykke seg presist på et passende fagspråk er viktig for alle elevers faglige utvikling. (Holum)) Cummins skiller mellom to ulike typer av språkkunnskap. BICS, Basic...

Å lese faktatekster på et andrespråk

I stedet for å se på elevenes manglende norskkunnskaper som en hindring for læring, burde vi lærere i større grad se mulighetene i det elevene har med seg. Hvordan kan elevene få utbytte av sine språkkunnskaper, enten det dreier seg om arabisk, dari spansk eller...

Advent – tid for ettertanke

Advent er tid for ettertanke. For noen er denne tiden som ligger foran oss vanskelig. Det er 2. søndag i advent, og denne ukens fortellinger åpner opp for refleksjoner om ulike tema.. Denne uka kommer det hele tre fortellinger. Dere får to tekster vi kaller for...

Alle har en historie å fortelle

Muntlig fortelling er en god måte å engasjere deltagerne på. Ved å arbeide med muntlig fortelling arbeider vi også med mange ulike grunnleggende kompetanser og ferdigheter, sånn som språkutvikling, interkulturell forståelse, kulturell bevissthet, fantasi og kreativitet.

Åpen tilgang til alle våre grammatikkfilmer

Magisk Kunnskap is providing free access to over 350 educational grammar videos, in 11 languages including Ukrainian and Russian, as part of an initiative to support language learning for newcomers in Norway. The videos are available on their YouTube channel, aiming to facilitate a better understanding of Norwegian grammar for non-native speakers and supplement other learning materials.

Arbeid med eksempeltekst

For andrespråkselever på et begynnernivå kan det være nyttig med aktiviteter som fokuserer på setningsstruktur. Denne typen aktiviteter gir også støtte når elevene selv skal skrive egne tekster. Med utgangspunkt i eksempelteksten om Fantomet + faktaopplysninger som...

Det virker… Kanskje det er magi?

Det vi gjør bygger på forskning. Forskning som viser oss hva som virker, hva som fremmer læring og hvordan vi kan hjelpe elevene framover. Alt vi gjør og tester ut bygger på forskning om hvordan barn og ungdom lærer best, hva som er spesielt med å lære et andrespråk...

Språkutviklende arbeidsmåter

Åpen tilgang til alle våre grammatikkfilmer

Magisk Kunnskap is providing free access to over 350 educational grammar videos, in 11 languages including Ukrainian and Russian, as part of an initiative to support language learning for newcomers in Norway. The videos are available on their YouTube channel, aiming to facilitate a better understanding of Norwegian grammar for non-native speakers and supplement other learning materials.

DRIVKRAFT

Takk til Ferd og NHO for at dere setter fokus på gjennomføring i skolen, at dere løfter fram og anerkjenner oss sosial entreprenører, den jobben vi gjør og ser potensiale i våre løsninger. Dere gir oss pågangsmot og optimisme for framtidas skole.

Mine beste tips for en språkutviklende opplæring

Her presenterer jeg noen av mine beste tips for en helhetlig og språkutviklende opplæring.  Innlegget er tidligere publisert på Glimt fra et flerspråklig klasserom. Når jeg i 2018 bestemte meg for å utvikle et nytt læremiddel, var det disse prinsippene som var...

En god start på det nye skoleåret

En god start på skoleåret handler mye om å bli kjent og skape trygghet for elevene. Her har jeg samlet ulike aktiviteter som egner seg godt i oppstarten av et skoleår, men som også kan brukes gjennom hele året for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Lykke til med...

Alle har en historie å fortelle

Muntlig fortelling er en god måte å engasjere deltagerne på. Ved å arbeide med muntlig fortelling arbeider vi også med mange ulike grunnleggende kompetanser og ferdigheter, sånn som språkutvikling, interkulturell forståelse, kulturell bevissthet, fantasi og kreativitet.

Oversatte tekster i samfunnsfagundervisning for ungdommer med kort botid

Oversatte tekster i samfunnsfagundervisning for ungdommer med kort botidVi er veldig stolt av samarbeidet med  Mi Lenga prosjektet ved UiO. Ikke bare har vi en god støttespiller i Joke Dewilde, som del av ressursgruppa vår, men også flere av studentene som har deltatt...

Bli med å markere den internasjonale morsmålsdagen.

Bli med å markere morsmålsdagenBli med å markere den internasjonale morsmålsdagen 21 februar! Har du vinterferie? Finn en annen dag å markere sammen med klassen. I år skal jeg markere på kontoret/teams med mine gode kollegaer Afraa, Sanne, Mustafa og Victoria....

Ressurser på ukrainsk og russisk

Vi har utviklet ressurser i grammatikk på ukrainsk og russisk. Ressursene består av grammatikkfilmer, som forklarer norsk grammatikk og sammenligner språkene . Ta kontakt om du ønsker å logge på Hugin og Munin og bruke ressurspakken som ligger der med dine elever. Alt...

Påskekrim på flere språk

Hvem har stjålet påskeegget er en tospråklig påskekrim på flere språk. Jeg laget den i 2016 for elevene jeg hadde den gang. Jeg kjenner så mye fine folk som har bidratt til å oversette fortellingen og den finnes nå på arabisk, dari, polsk, pashto, swahili, thai og...

Üzüm, angûr eller druer?

Denne fortellingen av den persiske mystikeren og poeten Rumi handler om et møte mellom flere tiggere fra forskjellige land. Selv om de ikke forstår hverandres språk, tigger de sammen, og det de får inn av penger, deler de med hverandre. Men siden de har forskjellige...

Flerspråklig opplæring

30 dager gratis prøvelisens for deg og dine elever

Bestill prøvelisens i dag

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips til undervisningen og nyheter i Hugin og Munin rett i innboksen din.