Vi har jobbet en stund med superhelter nå. Vi har brukt sirkelmodellen som er kjent fra den australske sjangerpedagogikken som utgangspunkt for arbeidet.sirkelmodellen

Her kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med førforståelsen og
her kan du lese mer om arbeid med eksempeltekst

 

fase 4 I dette innlegget kan du lese litt om hvordan vi jobber med seksfelter som et verktøy når elevene skal igang med å skrive egne tekster. Første del av oppgaven tar utgangspunkt i fakta om allerede eksisterende superhelter, mens del to av oppgaven utfordrer elevenes kreativitet.

Målet med oppgaven har vært at elevene skal kunne skrive en beskrivende tekst og strukturere teksten sin. De skal bygge opp teksten med innledning, hoveddel og avslutning. Teksten skal ha avsnitt og de skal skrive setninger med riktig ordstilling, punktum og stor bokstav. Hos elevene som har kommet lengst, forventes det også at de kan bruke ulike bindeord i teksten.

Teksten skal beskrive en superhelt. Elevene skal fortelle om heltens bakgrunn, utseende, egenskaper og hva som er heltens hovedoppgave i livet.

Seksfelter- nyttig verktøy for strukturering av tekst.

En seksfelter er et papir som vi har delt inn i seks felt, i dette tilfellet navn, bakgrunn, utseende,(indre)egenskaper, fiender/motstandere, annen informasjon. En seksfelter kan brukes for å skrive faktatekster om dyr, planter, land eller historiske personer. Da vil feltene ha andre overskrifter, f.eks klassifisering, utseende, egenskaper, føde, levested, fiender.
[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=D619ADB7A65EC9BA&resid=D619ADB7A65EC9BA%2112561&authkey=ACS9aaUe6tJiu8A&em=2″ width=”476″ height=”288″]
Til den første oppgaven hentet elevene fakta om en valgfri superhelt på internett. I del 2 ønsket jeg å utfordre elevenes kreativitet og de skal selv skape en superhelt. Overskriften er “Hvis jeg var superhelt…” Målet er fortsatt å skrive en beskrivende tekst, men utgangspunktet for teksten er elevenes egen fantasi.

Skrive tekst i fellesskap og indivduelt

Elevene har vært utålmodige etter å skrive egne tekster, men en felles tekst med utgangspunkt i seksfelteren er allikevel å anbefale. Vi jobbet grundig med eksempelteksten og elevene har jobbet både på setningsnivå og avsnittsnivå. De fikk en ny tekst som de skulle organisere inn i en tom seksfelter før de jobbet videre med egne tekster.
Etter grundig arbeid med eksempelteksten, innhentet elevene fakta om en valgfri superhelt og skrev informasjonen inn i en seksfelter før de skrev en individuell tekst i googledocs. Alle elevene fikk veiledning underveis og vi gikk grundig igjennom målene og kriteriene både før skriveprosessen og underveis i prosessen.

Noen av elevene forsto raskt hvordan de kan strukturere teksten, mens andre fortsatt skriver alt som en lang sammenhengende tekst. For noen var det vanskelig å finne ut hvordan de skulle bruke informasjonen de fant i egen tekst. Etter at elevene har jobbet med disse tekstene, gikk vi igjen igjennom teksttypen og strukturen i fellesskap på tavla.

Kreative løsninger

Skrivemaler og skrivestøtte kan oppfattes som et hinder for elevenes kreative skriving. Vi skal på dette punktet bevege oss over i kreative tekster, men rammene er fortsatt en beskrivende tekst. Elevene skal beskrive seg selv i rollen som superhelt. Å gi elevene slike verktøy og skrivemaler kan hjelpe dem å utvikle språket. Seksfelteren hjelper elevene å komme i gang, samtidig som det hjelper dem å strukturere teksten i avsnitt.

Jeg har hatt seksfelteren oppe på smartboarden og vist hvordan en superhelt kan fantaseres fram. Gjennom min muntlige fortelling om Zupertone har feltene blitt fylt ut med fakta om karakteren etterhvert som den har vokst. Nå er elevene i gang med å fylle ut sine egne seksfeltere.

Vil du lære mer?

UR skole har laget en serie som de har kalt Språket bär kunskapen Karin Rehman som er lærer i svensk som andrespråk beskriver hvordan hun bruker sirkelmodellen i sin undervisning. Her finnes det også klipp som illustrerer hvordan man kan jobbe med ulike tekstyper med utgangspunkt i denne modellen, som er en del av sjangerpedagogikken.
Språket bär kunskapen – en liten film om seksfelter som støtte for beskrivende tekst.

[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=D619ADB7A65EC9BA&resid=D619ADB7A65EC9BA%2112557&authkey=AOrncmf5E71VARE&em=2″ width=”476″ height=”288″]

[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=D619ADB7A65EC9BA&resid=D619ADB7A65EC9BA%2112561&authkey=ACS9aaUe6tJiu8A&em=2″ width=”476″ height=”288″]

[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=D619ADB7A65EC9BA&resid=D619ADB7A65EC9BA%2112560&authkey=AAl5D5BK5KB0bjk&em=2″ width=”476″ height=”288″]