Forskning og utvikling

Formål

Vi i Magisk Kunnskap skal gjøre vårt for å sikre at nyankomne ungdommer får en likeverdig opplæring.

Gjennom dette prosjektet vil vi få viktig kunnskap om hvordan lærere og elever opplever å bruke plattformen. Prosjektet vil også gi oss verdifull kunnskap som vil hjelpe oss i arbeidet med å utvikle plattformen og læremiddelet videre.

 

Hugin og Munin – Forskning og Utvikling

Bakgrunn

Ungdommer med kort botid i Norge har forskjellige språklige og kulturelle erfaringer. Det er også ulike årsaker til at de har innvandret. Denne mangfoldigheten krever fleksible og funksjonelle undervisningsmetoder og læremidler for å imøtekomme elevenes ulike behov. Hugin og Munin er en digital læringsplattform som anlegger et ressursperspektiv på flerspråklighet og kunnskap.

Hugin og Munin er utviklet av Magisk Kunnskap som er en virksomhet med en tydelig bevissthet rundt sitt samfunnsoppdrag.   Vårt læremiddel skal bidra til å redusere frafallet i videregående opplæring for ungdommer med kort botid i Norge og dermed øke sannsynligheten for at flere av elevene blir aktive medborger og arbeidstakere. I samarbeid med  Joke Dewilde ved Universitetet i Oslo (UiO) skal vi nå igang med et Forsknings- og utviklingsprosjekt som skal bidra til å optimalisere læringsplattformen. Gjennom å intervjue og observere et utvalg lærere og elever om deres erfaringer med plattformen, samt gjøre skjermopptak av elevers bruk av denne vil vi få verdifull kunnskap om hvordan de opplever å bruke materialet idag, og ikke minst innsikt i hva som skal til for å optimalisere plattformen. 

Om prosjektet

I dagens skole opplever vi en stadig økning av flerspråklige elever. Dette er elever, som på lik linje med medelevene sine, skal fullføre et skoleløp og bli aktive demokratiske medborger. Dessverre er det mange flerspråklige elever med kort botid i Norge ikke fullfører skoleløpet. Som en sosial entreprenør er hovedmålet vårt at flerspråklige elever, i alderen 16-24 år, med kort botid i Norge skal lykkes og fullføre videregående opplæring. For å nå det målet må vi løse utfordringen med å utvikle en digital læringsplattform, som er spesielt tilpasset og fleksibel nok for denne elevgruppen.

Elevgruppen, som produktet vårt retter seg mot, er veldig mangfoldig. Elevene har ulike språklige og kulturelle erfaringer og skolebakgrunner. Det er også ulike årsaker til at de har innvandret. Denne mangfoldigheten krever en digital læringsplattform som er fleksibel nok og som innehar gode nok funksjoner, til å imøtekomme elevenes ulike behov. Elevene har, som et minimum, behov for at undervisningen og læremidlene man bruker er tilpasset deres nivå og ferdigheter. Samt at de får bruke sine flerspråklige ferdigheter som ressurser i undervisningen, for at de skal lykkes (García & Wei, 2019).

Vi vil undersøke bruken av og kartlegge funksjonaliteten til vår nåværende digitale løsning grundig, med elevene i fokus. Undersøkelsen vil avdekke mangler ved funksjonaliteten og hva som kan forbedres og videreutvikles. Vi vil også undersøke hvordan elevene opplever bruken av plattformen og hvordan ressursperspektivet blir ivaretatt og tilrettelagt for.

Forskning viser at det mangler gode digitale læremidler og læringsplattformer som er utviklet spesielt for denne elevgruppen, samt at vi trenger enda mer kunnskap om undervisning av flerspråklige elever med kort botid i norsk sammenheng (Dewilde & Kulbrandstad, 2016). 

Virkninger og effekter

En digital læringsplattform spesielt tilpasset elevgruppen vil ha virkninger på både samfunnsnivå og individnivå, i tråd med bærekraftsmål nr. 4. Ved å utvikle et produkt som bidrar til å redusere frafallet i videregående opplæring, øker man sannsynligheten for at elevene blir aktive demokratiske medborgere og arbeidstakere. En økning i antallet arbeidstakere har positive effekter på samfunnsøkonomien. På et individnivå bidrar læringsplattformen til økt mestringsfølelse, større sosial deltakelse, bedre språkferdigheter og fagkunnskaper. Disse aspektene fører deretter til økt integrering, inkludering og arbeid.

Forprosjektet vil bidra med verdifull kunnskap og forskning på felter som bruken av digitale læremidler og flerspråklig pedagogikk.

Finansiering

Prosjektet er støttet av FORREGION Innlandet

Deltakere

Samarbeidspartnere

Professor Joke Dewilde er Norges eneste professor innen flerspråklighet i utdanning. Hun studerer flerspråklighet i skole og samfunn, særlig knyttet til migrasjon og mobilitet, og har som mål å bidra til økt sosial rettferdighet. Et tema i hennes arbeidet er flerspråklig literacy og identitet. Hun underviser i flerspråklighet i utdanning og forskningsmetode på master- og ph.d.-nivå. Hun leder  forsknings- og utviklingsprogrammet Mi Lenga, som vil være sentralt i utviklinga av framtidas flerspråklige skole. Ambisjonen er å utdanne høyt kompetente lektorer med ekspertise innafor flerspråklighet i opplæring.

Dr Line Møller Daugaard, er dosent ved VIA University College, Danmark. Line forsker på språk og flerspråklighet i en rekke utdanningskontekster. Hun er forskningsleder for Program for sprog og literacy ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse og tilknyttet lærerutdanninga i VIA der hun blant annet har ansvar for Språklærerprofilen.

Robyn Tyler, er seniorforsker ved Center for Multilingualism and Diversities Research ved University of Western Cape, Sør-Afrika. Robyn veileder masterstudenter, er mentor for lærere og er medlem av et bua-lit språk- og leseferdighetskollektivet som tar til orde for barn som snakker afrikanske språk i utdanning. Forskningen og undervisningen hennes fokuserer på flerspråklig læring, skolespråkpolitikk, biliteracy, utvikling av tospråklige læremidler og språk på tvers av læreplanen. Robyn er prosjektleder for prosjektet Bilingual Learning Materials som har utviklet tospråklige isiXhosa-engelsk vitenskapsmateriell (iSayensi Yethu) og piloterer disse på en skole i Cape Town.

I fokus

UiO og Magisk Kunnskap går sammen om forskning på Hugin og Munin

UiO og Magisk Kunnskap går sammen om forskning på Hugin og Munin!Dette har jeg gledet meg til å dele med dere. I vår fikk vi innvilget midler fra FORREGION Innlandet til et mindre forskningsprosjekt. Så nå går vi sammen med Institutt for lærerutdanning og...

Oversatte tekster i samfunnsfagundervisning for ungdommer med kort botid

Oversatte tekster i samfunnsfagundervisning for ungdommer med kort botidVi er veldig stolt av samarbeidet med  Mi Lenga prosjektet ved UiO. Ikke bare har vi en god støttespiller i Joke Dewilde, som del av ressursgruppa vår, men også flere av studentene som har deltatt...

Lytt til Mi Lenga podden

Mi Lenga-podden er en podkast om flerspråklighet i opplæring. Professor Joke Dewilde snakker med inviterte gjester om temaer som er relevante for lektorstudenter, lærere og andre som interesserer seg for tematikken