Jeg har lært så mye idag! Vi har samarbeidet, snakket og gjort undersøkelser.

Det er på tide med et inspirasjonsinnlegg her på bloggen. Sitatet over er fra gårsdagens evaluering av dagen. Sitatet, sammen med resultatene av dagen bekrefter nok en gang at når elevene får jobbe sammen, med oppgaver som gir mening og strekker seg ut av klasserommet gir gode resultater. Gå til kompetansemål

Bakgrunn

Vi får snart besøk av noen lærere fra Sverige, som er interessert i hva vi gjør og hvordan vi jobber i klassen. I den forbindelse tok jeg elevene med på råd. Hva skal vi vise dem? Hvordan kan vi best gi disse lærerne inspirasjon å ta med tilbake til sin skole?

Idemyldring

Elevene fikk komme med sine ideer, som vi samlet i en padlet. De kom opp med mange gode, kreative ideer og vi ble enige om å løfte fram 4 tema, som de videre skal jobbe med i grupper. Hver gruppe står fritt til å velge presentasjonsform.

Lagd med Padlet

4 tema

Når vi hadde bestemt 4 tema, fikk elevene velge seg 2 alternative grupper. To post it lapper, som de festet på tavla, under sitt valgte alternativ. Gul for første prioritet og blå for andre prioritet. Med utgangspunkt i dette satte jeg sammen grupper og alle fikk jobbe med et tema de ønsket. Temaene vi endte opp med var:

  • Presentasjon av skolen vår og informasjon om introduksjonsprogram og grunnskoleløp i Norge.
  • Forskjeller mellom skole i hjemlandet og i Norge
  • Hvordan lærer vi norsk
  • Presentasjon av Brumunddal og Ringsaker kommune

Samarbeid i grupper

Hver gruppe satte igang med å planlegge innhold og presentasjonsform. Alle kastet seg over oppgaven, men brukte ulike tilnærmingsmåter.

Gruppen som presenterer skolen vår, er godt i gang med intervjuer av ulike nøkkelpersoner på skolen, de har filmet og samlet faktainformasjon. De er tydelig motivert av at dette skal bli et produkt som flere kan ha nytte av. Samtidig oppdager de at de lærer mye om både skole, introduksjonsprogram, rettigheter og plikter underveis. De må gjennom sitt prosjekt ta i bruk flere ferdigheter: De bruker muntlige ferdigheter i intervjuer (hvordan stiller vi gode spørsmål, uttale, forståelse) og planleggingsfasen (Diskusjon, samarbeid), digitale ferdigheter i form av lyd, bilde, film og tekst, skriftlige ferdigheter i innhenting av faktainformasjon, notater underveis i intervju, tekster til filmen).

Sammenligne skole i hjemlandet og Norge – denne gruppen er også godt i gang. De kommer fra ulike land og har derfor ulikt innhold, men samarbeider om å plukke ut hvilke punkter som er viktige å trekke frem. De tar i bruk muntlige ferdigheter gjennom presentasjon, argumentasjon (fordeler og ulemper ved ulike undervisningsformer) og samarbeid underveis i prosessen, skriftlige ferdigheter ved at de skriver ned informasjon og innhenter informasjon fra ulike kanaler. Digitale ferdigheter må de ta i bruk gjennom bilde og tekstbehandling og bruk av presentasjonsverktøy.

Gruppen som presenterer Brumunddal og Ringsaker kommune har også kommet godt i gang med sitt prosjekt. Her blir det en film/digital fotofortelling. De har vært ute å fotografert og filmet i nærområdet og jobbet med manus til lyd og tekst som de vil legge på. I dette prosjektet er det foruten de språklige ferdighetene også mye samfunnskunnskap. De bruker muntlige ferdigheter ved å spille inn lyd til bildene og små filmsnutter. Ved å spille inn lyden slik, i etterkant får de gode muligheter til å arbeide med språket. De jobber med skriftlige ferdigheter i arbeide med manus, her får de også inn samarbeidsferdigheter. Digitale ferdigheter dekker de gjennom å lage en multimedia presentasjon med lyd/bilde og tekst.

Hvordan lærer vi norsk – Dette er kanskje den vanskeligste oppgaven, men utrolig spennende. En undergruppe (2 elever) jobber med hvordan kan vi lære norsk gjennom arbeid, mens den øvrige gruppa har planlagt ulike undertema de vil ha med. De startet med å diskutere i gruppa, hvordan man lærer, hva lærer vi av, hva kan jeg gjøre selv, hvordan er en god lærer osv… Denne diskusjonen har de tatt opp med garasjeband-appen. Med utgangspunkt i dette materialet ønsker de å lage en film som presenterer ulike læringssituasjoner. De vil ta i bruk rollespill, intervjuer og autentiske situasjoner. De har såvidt startet med filming. På denne gruppa fikk de også en diskusjon om i hvilken grad hver og en må delta på filmen, for at det skal være et samarbeid. De har altså med muntlige ferdigheter i form av diskusjon, argumentasjon og planlagte og uforberedte samtaler, men også presentasjon i selve produktet. De bruker ulike digitale verktøy og arbeider ikke minst med sammarbeidsferdigheter.

Mine observasjoner

Prosjektet vil gå over en uke. Jeg merker meg at motivasjonen i klassen øker og alle anstrenger seg ekstra når oppgavene utformes på denne måten. Jeg gleder meg til de ferdige produktene, men merker meg at uansett så har prosessen i denne oppgaven vært til nytte for alle og læringsutbytte er stort.

Kompetansemål

 

Her finner du eksempel på kompetansemål som oppgaven dekker. Eksemplene er henter fra Grunnleggende norsk- nivå 3, men opplegget og målene kan tilpasses flere nivåer.
 

[su_spoiler title=”språklæring” style=”fancy” icon=”folder-2″]- reflektere over egen erfaring med ulike lese- og læringsstrategier
– reflektere over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk[/su_spoiler][su_spoiler title=”lytte og tale” style=”fancy” icon=”folder-2″] – uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
– ta ordet, bruke faglige ord og begreper og delta aktivt i ulike opplæringssituasjoner
– presentere et fagstoff muntlig med og uten hjelpemidler
– gjennomføre planlagte presentasjoner gjennom rollespill, drama, opplesning og intervju[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”lese og skrive” style=”fancy” icon=”folder-2″]- produsere sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper
– bruke tekster hentet fra Internett og følge regler om opphavsrett og kildebruk
– bruke regler for ortografi, tegnsetting og setningsstruktur i egen skriving
– finne litteratur og stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på bibliotek og Internett
– beskrive og tolke grafiske presentasjoner av tall og andre data[/su_spoiler]