Alle har en historie å fortelle

Jeg fascineres stadig over hvilken kraft og magi som finnes i fortellinger vi omgir oss med. Om det er barn, unge eller voksne, om de har lite eller mye utdanning, om de kommer fra ulike kulturer, språk, kvinner, menn… Det spiller ingen rolle “ALLE” opplever magien i en god fortelling!

Fortellinger finnes overalt, i alle kulturer. Det kan kalles narrativer, livshistorier, anekdoter, myter, legender, eventyr og historier. Fortellinger fra ulike kulturer illustrerer likheter og forskjeller mellom kulturer. Gjennom å fortelle historier åpnes en mulighet for å dele og utforske disse forskjellene og ulikhetene. Å se verden gjennom andres øyne kan påvirke hvordan vi oppfatter resten av verden og relaterer oss til andre og deres måte å gjøre ting på. Vi kan også få nye perspektiver som vi kan ta med oss inn i eget liv. 

Muntlig fortelling er en god måte å engasjere deltagerne på. Ved å arbeide med muntlig fortelling arbeider vi også med mange ulike grunnleggende kompetanser og ferdigheter, sånn som språkutvikling, interkulturell forståelse, kulturell bevissthet, fantasi og kreativitet.

Et av særtrekkene ved muntlig fortelling er dets evne til samspill. Når en fortelling fortelles, oppleves fortellingen ut fra individuelle referanser og dette setter i gang en kommunikasjon innad i en gruppe. Dette samspillet bidrar til å skape et fellesskap basert på tillit.

Fordeler med muntlig fortelling i klasserommet

Å lære gjennom muntlig fortelling refererer til en prosess hvor læring er strukturert rundt ulike fortellinger for å skape forståelse. Det inkluderer bruk av personlige fortellinger og anekdoter for å engasjere elevene og dele kunnskap.  

Fortellinger er effektive som pedagogiske verktøy fordi de er troverdige, underholdende og enkle å huske. Gjennom fortellinger kan abstrakte konsepter eller ideer formidles på et forståelig hverdagsspråk.  Når man er i ferd med å lære et nytt språk, er muntlig interaksjon viktig for å utvikle lytteforståelse og øve på å bruke språklyder, ord og uttrykk. Muntlig språkbeherskelse har også stor betydning for utviklingen av lese- og skriveferdigheter.

Min erfaring er at urolige elever viser seg å ha mot, de er morsomme og uredde for å fortelle historier, her står ikke lese- og skriveferdighetene i veien. Dette gir dem en ny mestring og dermed også motivasjon for skolen. 

Gjennom å lytte til og fortelle selv, der de drar veksler på hele sitt språkrepertoar, vil elevene få muligheten til å uttrykke seg kreativt og skapende. De vil oppleve gjenkjennelse og få tilgang til et språk som kan hjelpe dem med å sette ord på egne tanker og følelser.  Utvikling av fantasien bidrar til personlig motivasjon, og det gjør det mulig å bidra med nye ideer.  

 Fra et lærerperspektiv er muntlig fortelling frigjørende. Ved å fortelle uten bok kan du komme i direkte kontakt med deltakerne, og situasjonen skaper en egen atmosfære hvor elevene raskt trekkes inn i fortellingens magi. Ved å bruke fortellinger og fortellerteknikker får du et godt verktøy i klasserommet. 

Hvordan jobbe med fortellinger i klasserommet

Jeg har jobbet med fortellinger i klasserommet både med ungdom og voksne. Vi har lekt, snakket, lyttet og tegnet fortellinger. Alle er entusiastiske, engasjerte og ivrige. Gjennom flere år har jeg hatt mulighet til å dokumentere prosessen, og det har vært veldig interessant å se utviklingen underveis.

Vi starter gjerne timen med en oppvarmingsaktivitet. Slike aktiviteter hjelper oss å fokusere, skape trygghet, å sørger for at deltagerne er tilstede her og nå.

Deretter modellerer jeg den type fortelling jeg ønsker at vi skal jobbe med. Deltagerne arbeider videre med å gjenfortelle historien de har hørt, eller å fortelle lignende fortellinger fra egen bakgrunn.

De sitter sammen i par og forteller for hverandre. Hver deltager forteller i 3 – 5 minutter, før de bytter. Ved å styre tiden, sikrer jeg at alle får mulighet til å snakke. På slutten av timen kommer noen fram og deler sin fortelling med de andre. Tradisjonelle historier tilbyr vanligvis et mer utvidet ordforråd og en mer kompleks grammatikk enn en vanlig samtale. Det å lytte for deretter å gjenfortelle en historie har en god effekt på elevens ordforråd. «Lytterne møter både kjente og nye språklige mønstre gjennom fortelling. De lærer nye ord eller en ny kontekst for allerede kjente ord» (Smith og Guillian, 2014).  

 Etter at de har hørt en fortelling, får deltagerne mulighet til å si noe om sine tanker rundt tema. I disse samtalene får læreren en annen rolle enn i tradisjonell undervisning. Læreren blir en samtalepartner som skal samle innspill og drive samtalen videre basert på disse. Muntlig fortelling tillater derfor deltakerne å forholde seg til læreren og hverandre som mennesker, ikke bare gjennom den typiske lærer–elev-relasjonen.  

Les og få tips her

Flerspråklighet og fortellinger

Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom norsk og andre språk de kan. Når elevene får bruke hele sitt språkrepertoar kan de gå dypere inn i emnet og forklare mer detaljert. Det blir enklere for elevene å forstå når de kan bruke flere språk; morsmålet, kroppsspråk, bildespråk og norsk. 

Vi kan legge til rette for transspråking på flere ulike måter når vi arbeider med muntlig fortelling. La elevene lytte på et språk og gjenfortelle på et annet, arbeid med oversettelser, diskuter  og reflekter i språkgrupper eller bruk kun kroppsspråk til å fortelle en hel fortelling. På bloggen Glimt fra et flerspråklig klasserom, kan du lese om hvordan vi laget flerspråklige animasjonsfilmer.

 Å anerkjenne og støtte opp om flerspråklighet vil gi elevene en opplevelse av at deres erfaringer er verdifulle, noe som igjen vil virke positivt inn på elevenes motivasjon. Dessuten vil det å vektlegge og støtte opp om flerspråklighet i alle klasserom være i tråd med læreplanen som sier at «Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet.»  (LK20)

I læremiddelet Hugin og Munin har vi et eget fortellerverksted og mange ulike fortellinger som det kan jobbes med i det flerspråklige klasserommet. Les mer om Hugin og Munin her

Vil du lære mer? Bøkene kan bestilles her: Bestilling

Eller kanskje du vil delta på kurs? Meld interesse på epost til [email protected]