Vilkår og betingelser ved prøvetilgang til Hugin og Munin (Avtale om prøvelisens)

Om bruksvilkårene og betingelsene

Ved bestilling av prøvelisens til læremiddelet Hugin og Munin, godkjenner du nedenstående vilkår og betingelser ved prøvetilgang, også kalt Avtale om prøvelisens. I nedenstående vilkår og betingelser blir du, som bestiller og bruker av prøvelisens, omtalt som Lisenstaker, og Magisk Kunnskap, eier av læremiddelet, Lisensgiver 

Disse bruksvilkårene gjelder ved prøvetilgang til læremiddelet Hugin og Munin. Bruksvilkårene kan endres, og dersom vi gjør vesentlige endringer i bruksvilkårene, vil du, som Lisenstaker, bli informert.

Bruksvilkårene legger ingen føringer eller begrensninger for Magisk Kunnskaps senere endringer av læremiddelet. Magisk Kunnskap kan, til enhver tid, endre læremiddelet.

 1. Beskrivelse av læremiddelet

Hugin og Munin, er et heldigitalt og komplett læremiddel i norskfaget for ungdommer med kort botid i Norge. Læremiddelet består av faglig, didaktisk og pedagogisk innhold. Det har språkstøtte på 10-11 språk og følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring. Læremiddelet kan også passe for minoritetsspråklige ungdom i grunnskole og ordinær videregående opplæring.  

Læremiddelet er tilgjengelig på plattformen Alinea Next, som leveres og driftes av underleverandør og underdatabehandler Lindhardt & Ringhof Forlag AS, Egmont Mediekonsern, Danmark.  

 1. Formålet med prøvetilgang

Formålet med prøvelisensen er å tilrettelegge for at du, som Lisenstaker, kan å gjøre deg kjent med innhold og funksjonalitet i læremiddelet, for å kunne vurdere om det kan være aktuelt å gå til anskaffelse av en kommersiell lisens.

 1. Varighet av prøvetilgangen

Som Lisenstaker har du bruksrett til læremiddelet i 3 måneder, fra bestillingen av prøvelisensen er godkjent og du har fått tilgang.

Prøvelisensen er ikke-eksklusiv og ikke-overførbar. Fra det tidspunkt prøvelisensen opphører, er du, som Lisenstaker, uberettiget videre utnyttelse av læremiddelet. Videre utnyttelse av læremiddelet utover 3 måneder avtales særskilt med Lisensgiver.

 1. Pris

Prøvelisensen til læremiddelet er gratis.

Vederlag for videre utnyttelse av læremiddelet skal avtales mellom Lisensgiver og Lisenstaker i en særskilt avtale om kommersiell lisens.  

 1. Eiendomsrett

Læremiddelet, Hugin og Munin, er utviklet av Lisensgiver. Lisensgiver eier rettighetene til læremiddelet. Denne eiendomsretten beholder Lisensgiver også etter inngåelse av denne avtalen om prøvelisens, samt all dokumentasjon Lisensgiver frembringer som er nødvendig for å utnytte læremiddelet. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, opphavsrett, patentrettigheter, knowhow, design, forretningshemmeligheter samt selve ideen bak læremiddelet.

Lisensgiver eier i tillegg beskrivelser av prosedyrer, rapporter og databaser for alle tidligere og fremtidige jobber der Læringsmiddelet er benyttet.

Lisenstaker, herunder bestiller og bruker av prøvelisens, skal ikke duplisere, endre, modifisere, utvikle, kopiere, analysere, foreta omvendt utvikling eller demontere noen del av læremiddelet.  

 1. Krenkelse av immaterielle rettigheter

 Dersom du, som Lisenstaker, eller Lisensgiver får kjennskap til at en tredjemann kan ha begått en krenkelse av Lisensgivers immaterielle rettigheter knyttet til Læringsmiddelet, skal du og/eller Lisensgiver informere hverandre straks.

Lisensgiver beslutter om rettslige skritt skal tas i forbindelse med slike mulige krenkelser.

 1. Behandling av personopplysninger

 Lisensgiver og du, som Lisenstaker, skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til personvern etter personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen.

 Behandlingen av personopplysninger i læremiddelet reguleres av egen databehandleravtale (Databehandleravtalen) inngått mellom Lisensgiver og skoleeier.

 1. Mislighold

Dersom Lisensgiver eller du, som Lisenstaker, er av den oppfatning at den andre parten misligholder bruksvilkårene og betingelsene ved prøvetilgang til læremiddelet, skal vedkommende umiddelbart gi den andre parten skriftlig varsel om dette.

Ved mislighold av disse bruksvilkårene og betingelsene skal den misligholdende part, enten Lisensgiver eller du, som Lisenstaker, rette misligholdet så snart som mulig. Den aktuelle parten, enten Lisensgiver eller du, som Lisenstaker, kan kreve erstatning for tapet sitt som følge av misligholdet.

Hvis Lisensgiver eller du, som Lisenstaker, ikke har overholdt disse bruksvilkårene og betingelsene, kan Avtalen om prøvelisens heves. Den som hever Avtalen om prøvelisens, må melde fra om dette innen rimelig tid etter at vedkommende fikk eller burde fått kjennskap til forholdet som gir rett til å heve avtalen. Ellers tapes retten til å heve. Dette gjelder likevel ikke dersom Lisensgiver eller du, som Lisenstaker, har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Ved force majeure eller annen oppfyllelseshindring utenfor Lisensgiver eller din kontroll, som Lisenstaker, som vedkommende ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved avtalens inngåelse eller å unngå eller overvinne følgene av, kan Lisensgiver eller du, som Lisenstaker, ikke kreve erstatning eller gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende så lenge hindringen foreligger. Tilsvarende suspenderes den annen part motytelse så lenge hindringen foreligger. 1. Overdragelse av rettigheter og plikter

Du, som Lisenstaker, kan bare overdra dine rettigheter og plikter etter Avtale om prøvelisens med skriftlig samtykke fra Lisensgiver. Lisensgiver står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Hovedavtalen. 1. Avtaleendringer

 Enhver endring av denne avtalen krever skriftlig samtykke fra både Lisensgiver og du, som Lisenstaker.

 1. Lovvalg og verneting

Denne avtalen skal tolkes og reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende denne avtalen om prøvelisens skal Lisensgiver og du, som Lisenstaker, forsøke å løse ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver Lisensgiver og du, som Lisenstaker, bringe tvisten inn for avgjørelse ved norske domstoler.