Vi har i tråd med læreplanen jobbet med å uttrykke egne meninger, argumentere for ulike synspunkter og lært om menneskerettigheter, fordommer, ytringsfrihet og demokrati. I læreplanen for grunnleggende norsk står det også at elevene skal kunne

  • uttrykke egne følelser og meninger i egen skriving
  • ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
  • skrive enkle fagtekster, sammensatte tekster, fortellinger og brev

Vi har arbeidet med tema over en ganske lang periode og sett på språket og fagkunnskapen i en sammenheng. For å kunne tilegne seg fagkunnskapene trenger vi et velutviklet språk. For at elevene skal kunne uttrykke sine egne meninger og følelser, argumentere for egne synspunkter og forstå og reflekter rundt tema menneskerettigheter og demokrati trenger de et språk som matcher deres egne tanker. Vi må ha tydelige mål og det er viktig at jeg som lærer ikke senker kravene, men heller støtter elevene i å nå målene. Alt dette er i tråd med det vi kan kalle en språkutviklende undervisning.
20161115_112055072_ios

NAFO beskriver språkutviklende undervisning som å:
• kombinere språk- og fagopplæring i alle fag
• sette tydelige mål, ikke senke kravene, gi kognitivt krevende oppgaver
• gi rom for elevenes morsmål i undervisningen
• bruke elevenes forkunnskaper og sette undervisningen i sammenheng med det eleven allerede kan/vet
• legge til rette for varierte og planlagte muntlige aktiviteter slik at alle elever får delta i faglige samtaler
• legge til rette for varierte lese- og skriveoppgaver
• gi elevene språklig og faglig støtte på et tilpasset nivå

Under kan du lese mer om hvordan vi har jobbet og her kan du lese mer om språkutviklende undervisning hos NAFO

Bruke elevenes forkunnskaper og gi rom for elevenes morsmål

Vi har sett på flere av TV2 skoles flerspråklige nyhetssendinger og jobbet grundig med ord og begreper. Både denne sendingen om kvinnen som ble nektet å komme inn hos frisøren fordi hun bar hijab og denne om Nobels fredspris har vi brukt.

I arbeidet med ord og begreper har jeg lagt vekt på at elevene både skal kunne skrive og uttale ordet, men viktigst av alt skal de kunne forklare og bruke begrepene i ulike sammenhenger. De viktigste begrepne i denne perioden har vært: diskriminering, fordommer, menneskerettigheter, barnekonvensjonen, ytringsfrihet, fakta, mening, kunnskap, argumentere, overbevise.
Elevene har oversatt til morsmålet sitt, de har forklart for hverandre og samarbeidet om å finne gode forklaringer på norsk. Mer enn en gang har elevene kommentert “Lærer, jeg tror ikke dette ordet finnes i Afghanistan”
20161028_102401829_ios

For å motivere elevene og vise at det nytter har vi også sett NRK supernytts sendinger om Malala som fikk fredsprisen i 2014. Hennes engasjement er noe elevene kjenner seg igjen i. Noen har vokst opp i Pakistan, mange hadde hørt om Malala tidligere og alle kjenner til utfordringene med at jenter ikke får gå på skole. Vi har hørt Malala tale og snakket om hvilke virkemidler hun bruker får å få fram sitt budskap.

Legge til rette for varierte og planlagte muntlige aktiviteter slik at alle elever får delta i faglige samtaler

Vi har jobbet med mange ulike muntlige øvelser underveis for å øve på å argumentere og overbevise tilhørere. Det har vært alt fra å overbevise læreren om at Taco er en bedre middag enn pizza til å argumentere for at ytringsfrihet er viktigere enn religionsfrihet hvis vi måtte velge.

4 hjørner er en slik øvelse. Hvert hjørne av klasserommet er utstyrt med et ord eller en påstand. F. eks 4 matretter. Elevene velger hjørne og hver gruppe må deretter argumentere for sitt valg og overbevise de andre om at de har rett. Elevene må bruke fraser som: Jeg mener… fordi, Taco er sunnere, derfor…..En annen ting er at….. Elevene fikk velge mellom Taco, Pizza, Bolani (afghansk rett) og sushi. Og målet var å overbevise meg om hva jeg burde velge til middag denne dagen. Argumentene var mange og gode, det gikk på pris, vansklighetsgrad, hvorvidt det var sunt eller ikke…. Taco vant fordi elevene argumenterte godt for at dette var en rett som både var lett og lage, sunn og ikke minst hyggelig å spise sammen med andre.

En annen øvelse vi brukte som ligner, men som krever raskere svar, er slik. lag en strek på gulvet. (Kritt, eller et tau…) Gi elevene to valg. Hva er best? Iphone til høyre for streken, Samsung til venstre. Når elevene har valgt side, må de begrunne valget sitt. Her startet jeg med valg som elevene ofte har sterke meninger om, knyttet til deres interesser. Fotball/cricket, Barcelona/Real Madrid, Afghanistan/Norge, …. Etter hvert ble det vanskeligere og mer komplekst å skulle ta stilling til hva som var best. F.eks norsk/morsmål, ytringsfrihet/religionsfrihet…

Slike ut på golvet øvelser skaper ofte stort engasjement hos elevene og alle deltar.

TV debatt er en annen øvelse vi brukte. Det kan du lese mer om her.
20161115_113537882_ios20161115_112059107_ios
Postit lapper kan brukes til mye. Her velger elevene demokratisk navn til bloggen de er i ferd med å publisere. De fikk skrive argumenter både for og imot de ulike forslagene.

Gi elevene språklig og faglig støtte på et tilpasset nivå

Elevene har også besøkt demokratisenteret på Eidsvoll. I demokratisenteret kan elevene ta stilling til om de er enig eller uenig i en rekke påstander. For å forberede elevene på disse påstandene, laget jeg kort som vi kunne bruke i klasserommet og jobbe med påstandene i forkant av besøket. Gjennom grundige forklaringer, støtte på morsmål dem imellom, rollespill og skriverammer har elevene fått et stillas å bygge videre på.
argumenterende-dek
Vi har sammen sett på, lest og dekonstruert tekster for å få forstå oppbyggingen av teksten. Videre har vi skrevet felles tekst på tavla og noen elever har skrevet en tekst i fellesskap på sitt eget morsmål. Så har elevene skrevet egne tekster som nå er sendt til Erna Solbergs kontor. Eksempeltekst
Skriveramme