UiO og Magisk Kunnskap går sammen om forskning på Hugin og Munin!

Dette har jeg gledet meg til å dele med dere. I vår fikk vi innvilget midler fra FORREGION Innlandet til et mindre forskningsprosjekt. Så nå går vi sammen med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo UiO om å forske på Hugin og Munin..
Hensikten med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning.
Samarbeidet er altså et forprosjekt til et større forskningsprosjekt og i forprosjektet skal vi se på læremiddelet Hugin og Munin i et elevperspektiv. Norges eneste professor i flerspråklighet i utdanning, skal lede prosjektet fra UiO og Victoria Roland vil være medforsker og samtidig holde i trådene hos oss i Magisk Kunnskap.

Studier har vist at det finnes lite undervisningsmateriell som er tilpasset disse elevene, og at lærere ønsker mer støtte for hvordan de kan tilrettelegge undervisninga på best mulig måte, sier leder for Hugin og Munin-prosjektet, Joke Dewilde.

– Vi i Magisk Kunnskap er stolte av å ha lansert et innovativ læremiddel som tilbyr en ressursorientert og flerspråklig tilnærming til læring og kunnskap for å møte utfordringene og mulighetene som nyankomne ungdommer står overfor. For å utvikle oss videre er det viktig med forskningsbasert kunnskap, og vi er derfor svært glade for å formalisere samarbeidet med Joke Dewilde og UiO.

I prosjektet skal forskerne observere og intervjue elever for å få kunnskapsbasert grunnlag for å videreutvikle plattformen. Målet er å forstå hvordan Hugin og Munin oppleves og benyttes, og hvilke effekter den har på elevens læringsutbytte.

Flerspråklighet som ressurs

Det er et stort behov for kunnskap om hvordan flerspråklighet kan bli en ressurs i opplæring av nyankomne ungdommer. Det er en sammensatt gruppe, både når det gjelder språkbakgrunn, kulturelle erfaringer og tidligere skolegang. Gjennom dette prosjektet vil vi få verdifull kunnskap, som vil hjelpe oss å utvikle en plattform som kan ivareta disse elevegruppas særskilte behov.  − Et samarbeid med Magisk Kunnskap og plattformen Hugin og Munin gjør det mulig å utforske dette videre, sier Dewilde.

Ifølge overordnet del av læreplanen skal alle elever få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet for øvrig. I Magisk Kunnskap er dette selve kjernen i arbeidet vårt. Den pågående krigen i Ukraina viser at flerspråklighet er et komplekst fenomen.

Vi har fått elever i skolen som ikke bare behersker ukrainsk, men også russisk i ulik grad, og som har forskjellige erfaringer og følelser knyttet til disse språkene. Det samme gjelder elever med kurdisk bakgrunn, som kanskje kan snakke kurmanji og skrive arabisk, sier Dewilde.

−Denne kompeksiteten prøver vi å ta høyde for, ved å skape en plattform som både er fleksibel,  og gir elevene rom for å å ta i bruk sin flerspråklighet påpeker Victoria.

Foto: Skygge Foto/Lise Evensen

Redusere frafall i videregående

Frafall i videregående opplæring er et problem både på et individuelt og et samfunnsøkonomisk plan. Mange ungdommer føler på og opplever utenforskap. Det er også mange som strever med å få aksept for identiteten og bakgrunnen sin og finne tilhørighet i et nytt samfunn. Å redusere frafall i videregående og forebygge utenforskap er derfor et viktig mål for oss i Magisk Kunnskap.

 Ved å redusere frafallet i videregående opplæring økes sannsynligheten for at flere av elevene blir aktive samfunnsborgere. For den enkelte ungdom vil læremiddelet også kunne bidra til økt mestringsfølelse, større sosial deltakelse, samt bedre språk- og fagkunnskaper, sier Roland.

Gjennom dette forskningsprosjektet vil vi få innsikt i hvordan elever og lærere opplever plattformen og hva som skal til for å optimalisere læringsutbytte. Slik kan vi bidra til at enda flere til å fullføre videregående opplæring.

Foto: Mustafa Sevinc.

Universitetet i Oslo og Magisk Kunnskap går sammen om forskning på Hugin og Munin! Studier har vist at det finnes lite undervisningsmateriell som er tilpasset disse elevene, og at lærere ønsker mer støtte for hvordan de kan tilrettelegge undervisningen på best mulig måte, sier professor og prosjektleder Joke Dewilde.

Et unikt samarbeid

Joke Dewilde har fulgt utviklingen av Hugin og Munin helt siden starten. Hun har vært del av referansegruppa vår og har bidratt med mange gode innspill. Hennes Mi Lenga-program, der UiO lektorstudenter utforsker flerspråklighet i opplæring i masterprosjektene sine, har gitt oss mye inspirasjon og innsikt underveis og Joke ser at dette forskningsprosjektet også er spennende for Mi Lenga programmet, ved at studentene kan prøve ut undervisningsopplegg fra plattformen.

Vi i Magisk Kunnskap ser på dette samarbeidet som en unik mulighet til å videreutvikle Hugin og Munin til å bli enda bedre. Det nye forskningsprosjektet åpner også muligheter i et marked utenfor Norges grenser og vil gi oss en unik posisjon i markedet.