Ideen til dette undervisningsopplegget kom jeg over når jeg utforsket iTunesU. Der fant jeg et opplegg fra en svensk skole om superhelter.

Mål

Jeg har tatt utgangspunkt i læreplanmål i læreplanen for grunnleggende norsk, nivå 2 og 3.

Muntlig
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • presentere et fagstoff muntlig med og uten hjelpemidler
  • lytte til andre og gi respons på fortellinger og beskrivelser

Lese og skrive
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • skrive enkle fagtekster, sammensatte tekster, fortellinger og brev
  • ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
  • bruke digitale medier til å skrive og gi hensiktsmessig respons på meldinger
  • foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy

Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke grunnleggende strukturer for setningsbygging og tekstbinding
  • identifisere og beskrive ulike ordklasser og funksjonene til disse ordklassene
  • beherske ulike strategier for å lære nye ord og begreper

Det er viktig å formidle målene til elevene allerede i starten sånn at de forstår at alt vi gjør skal føre til læring som er nyttig. I dokumentet til elevene er målene brutt ned og forenklet slik:

Når vi er ferdig skal du kunne:

Beskrive en superhelt, skriftlig og muntlig

• Fakta, utseende, egenskaper
• Begrunne egne valg

Skrive ulike tekster hvor du

• Bygger opp teksten med innledning, hoveddel og avslutning
• Bruker regler for ortografi, tegnsetting og setningsstruktur i egen skriving

Skrive en faktatekst

• hente informasjon fra fagtekster og bruke dette til å skrive egen tekst
• bruke tekster hentet fra Internett og oppgi kilder.

Skrive en fortelling

Lage en PowerPoint presentasjon

Allerede her i målene er det viktig å forklare en del ord, slik at det er mulig for elevene å jobbe mot målene. Hva betyr det å beskrive? Hva er ortografi og tegnsetting? Hva menes med egenskaper?

Til hver del av oppgavene er det også med kriterier for hva som skal være med i teksten. Underveis i prosessen må man hele tiden ta fram igjen begrepene fra målene over, slik at elevene blir minnet på hva som er målet og slik at de lærer begrepene.

Førforståelse

Med denne elevgruppa må vi ikke ta for gitt at alle elevene vet hva en superhelt er. Mange av elevene har aldri hørt om Supermann eller Batman. Samtidig er det viktig å åpne opp for at noen elever kanskje har andre eksempler på helter/superhelter.

For å få en felles forståelse av hva superhelter er, har vi jobbet med tankekart. Først fikk alle elevene post`it lapper og tid til å skrive ned alt de kunne tenke på om helter Her kom det mange ulike eksempler på både superhelter og hverdagshelter. Alt fra mamma til Supermann ble nevnt. Elevene skrev også ned egenskaper de mente en (super)helt trengte.

Etterpå satt elevene sammen i grupper og laget felles tankekart på kartong. Her fikk de både skrive, tegne og lime på bilder.

Skrive faktatekst

Neste trinn er å skrive en faktatekst om en selvvalgt superhelt. Før elevene går i gang med individuell skriving vil jeg presentere en eksempeltekst som handler om Fantomet. Denne teksten skal elevene bruke som utgangspunkt for egen skriving. Eksempelteksten leser vi i fellesskap og vi ser nøye på ulike tekststrukturer i tråd med målene. Hvordan er teksten bygd opp? Hva er innledning, hoveddel og avslutning? Jobb med setningsstruktur ved å se på hvor verbet er plassert og hvordan setninger bindes sammen.
Helt til slutt i prosessen skriver elevene sin egen faktatekst.
En slik tilnærming til tekst er inspirert av bl.a den australske sjangerpedagogikken og spesielt sirkelmodellen. Her kan du lese mer om det.

Hvis jeg var superhelt…

Her skal elevene skrive en tekst om seg selv som superhelt. De skal beskrive denne superhelten på samme måte som i forrige tekst, bare at denne gangen skal de bruke sin egen fantasi. De må også skrive et avsnitt om en vanlig dag i denne superheltens liv. Sammen med teksten skal det være et bilde. Det kan være en tegning eller de kan bruke fotoredigeringsprogrammer for å skape om seg selv til superhelt.

Den dagen jeg reddet verden – en fortellende tekst

Her skal elevene lære en ny teksttype. De skal nå lage en fortelling. Superhelten fra forrige oppgave er hovedpersonen og fortellingen skal skrives i preteritum. Igjen er det viktig å bruke mye tid på eksempeltekster. Hva skiller en fortelling fra en faktatekst. For mine elever er dette en helt ny teksttype å skrive, derfor kommer vi til å bruke mye tid på å finne ut av hvordan vi kan skrive gode tekster.

Presenter din superhelt for resten av klassen

Målet her er at elevene skal få trening i å lage presentasjoner i PowerPoint, samt at de skal øve på å tilpasse det muntlige språket til situasjon og mottaker.

Her kan du laste ned hele oppgaven
Eksempeltekst – Fantomet

Tips!
Det holder ikke med et flott kostyme hvis du vil være superhelt. Hvis du ikke har noen krefter fra før, bør du trene opp andre talenter som kan komme til nytte i forbryterjakten. Det kan ta noen år, så jeg foreslår at du begynner nå med det samme.