Gjennom dette opplegget jobber elevene med språket på flere ulike måter, både muntlig, skriftlig og visuelt. Språket forsterkes gjennom de visuelle elementene, slik at det blir lettere for elevene å formidle sitt budskap.
Elevene bruker digitale medier for å innhente informasjon, de skaper nye digitale produkter hvor de kommuniserer med et publikum. De blir gjennom prosessen nødt til å bruke digital dømmekraft for å vurdere nyhetene de presenterer.

Oppgaven

Elevene skal i samarbeid (2-3 elever pr. gruppe) lage en nyhetssending. Sendingen skal presentere 2-3 aktuelle nyheter. Hvert innslag skal være på maks 1 min.30 sek. Elevene skal bruke iPad og appen iMovie som verktøy for å lage sendingen.

Nyhetssendingen skal:

  • ha en innledende vignett og hovedoverskriftene skal presenteres i starten av sendingen.
  • kommunisere med mottaker; forståelig innhold og tydelig uttale
  • formidle aktuelle nyheter

Hva gjorde vi

Førforståelse

Før elevene startet å arbeide på egenhånd, så vi på en av TV2 skoles nyhetssendinger. Hvordan er sendingen bygd opp? Hva kjennetegner en nyhetssending? Vi snakket om innledningen til sendingen, lengden på hvert innslag, variasjonene mellom nyhetsoppleseren og andre elementer i sendingen. (Bruk av bilder fra det som har hendt, intervjuer med involverte, kart etc)

20170203_103718661_iosEtter at vi i forrige uke besøkte TV2 skole,, var elevene ekstra motiverte og ivrige etter å gjøre denne oppgaven. Mange hadde fått med seg viktige detaljer fra hva som skjer i et nyhetsstudio.

Innhenting av informasjon

På slutten av fellesøkta kom elevene med forslag til og ideer om hvilke nyheter vi kunne ta med. De fleste satte seg allikevel ned med iPaden for å finne andre aktuelle nyheter i ulike medier. Mange valgte å konsentrere seg om angrepet på de 6 Røde Kors ansatte i Afghanistan, nedleggelsen av mottaket i kommunen og selvmord blant afghanske gutter i Sverige, men det dukket også opp sportsnyheter og innslag om kjente artister. Seksfelteren kan være et nyttig verktøy for å strukturere innholdet.

Innspilling

Alle utviste stor kreativitet når det kom til innspillingen av sendingen. Det var viktig å få en god introduksjon til sendingen, med vignett og musikk.
[googleapps domain=”drive” dir=”file/d/0BzE2hsOuL7saWElMUVdwRFBsRjQ/preview” query=”” width=”640″ height=”480″ /]

De var nøye med å snakke tydelig og få fram budskapet. Underveis utforsket de mulighetene i iMovie appen og hjalp hverandre når noen sto fast. Innimellom nyhetsoppleserens presentasjon var sendingene krydret med intervjuer og besøk i studio.
extranewsf2ccc374-b2c7-4d5f-b2b7-4f316ac307bf

Morsmålet som en ressurs

Språk er det viktigste redskap vi har til å formidle/motta kunnskap om verden.
Flerspråklige elever har en stor fordel gjennom at de kan innhente informasjon på flere språk og fra flere ulike kilder. På denne måten vil de også kunne se at fokuset i en og samme nyhet vil variere. Å la elevene utnytte morsmålet sitt i undervisningssammenheng har mange positive effekter.
Vi lærer best på et språk vi forstår, altså vil elevene ha en større forståelse for innholdet ved å først lese eller lytte til nyhetene på morsmålet.
Morsmålet er dessuten viktig for elevenes identitet. Å anerkjenne og støtte opp om flerspråklighet vil gi flerspråklige elever troen på at deres erfaringer er verdifulle. Å la elevene benytte morsmålet i opplæringen kan være viktig for motivasjon.


Nyheter om at Kygo spiller på Stavernfestivalen eller at mottaket i kommunen legges ned, finner man ikke på elevenes morsmål. Dette er allikevel nyheter som elevene er opptatt av og har et forhold til.

Hvis man ønsker å ta elevenes morsmål enda mer inn i opplegget, kan man la dem lage tospråklige nyhetssendinger og presentere dem for andre elever ved skolen med samme morsmål, slik at andre elever som har kommet kortere i sin språkopplæring vil kunne lære noe av sine medelever. Dette gjør oppgaven meningsfylt og motiverende for elevene. Læreplanen har flere mål knyttet til sammenligning av morsmålet og norsk. Ved å la elevene aktivt bruke morsmålet på denne måten, vil de ha større forutsetninger for å kunne gjøre disse sammenligningene.

Les mer om bruk av morsmål i undervisningen her.

Mål

Læreplanen i grunnleggende norsk består av 4 hovedområder; Lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur. Hvert område er delt i tre nivåer. Dette opplegget kan tilpasses ulike nivåer og har elementer fra flere av hovedområdene. Jeg har valgt ut kompetansemål fra nivå 3, men noen av elevene jobber fortsatt på nivå 2 og målene tilpasses da den enkelte elev.

  • fortelle om interesser, hendelser og erfaringer knyttet til egen hverdag tilpasset situasjon, formål og mottakere
  • gjennomføre planlagte presentasjoner gjennom rollespill, drama, opplesning og intervju
  • bruke varierte og hensiktsmessige lesestrategier i arbeid med ulike teksttyper
  • skrive sammendrag av tekster om aktuelle emner i aviser, blader og på Internett
  • reflektere over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk

I læreplanene finner vi korte beskrivelser av 5 grunnleggende ferdigheter.
I dette opplegget arbeider elevene med flere av de grunnleggende ferdighetene, spesielt digitale ferdigheter.

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

UDIR