Å lage læremiddel med kvalitet koster både tid og penger.  Hugin og Munin er et UDIR støttet læremiddel for ungdom med kort botid i Norge. Vi har lagt ned mye arbeid for å skape et læremiddel med kvalitet,

Læremiddelutvikler eller lærer?

Hugin og Munin startet med et ønske om å samle og dele de gode læringsressursene fra bloggen «Glimt fra et flerspråklige klasserom».  Drømmen var å kunne hjelpe flest mulig til å få god opplæring, oppleve inkludering og utvikle sitt potensiale og ressursene de bærer på. Å lage gode læremidler, med høy kvalitet krever både tid og ressurser, og for å realisere drømmen måtte jeg ta et valg og gjøre noen endringer i hverdagen. Skulle jeg fortsette å jobbe 100% i klasserommet og bare dele litt av og til, eller skulle jeg satse på å utvikle noe helt nytt?  Et annerledes læremiddel, det læremiddelet jeg selv savnet?

I 2018 fikk jeg prisen som «Årets fabelaktige formidler» fra Kopinor, og dette var sparket jeg trengte for å ta det hele ett skritt videre. Senere fikk jeg utviklingsmidler fra UDIR til å utvikle Hugin og Munin, et læremiddel for ungdom med kort botid i Norge. Utviklingsmidlene fra UDIR har gitt meg muligheten til å gradvis trappe ned undervisningen og gå mer og mer over til å drive det lille firmaet Magisk Kunnskap AS.

Lærere betaler fra egen lomme

Jeg kunne ha fortsatt i det private, kanskje opprettet en liten nettbutikk og tatt mellom 100 – 300 kroner pr opplegg og sikkert tjent en god slump, men…   

 • Det er vanskelig å finne tid til å lage gode ressurser 
 • Det er liten kvalitetssikring 
 • rettighetshavere blir i beste fall kreditert, og får sjelden betalt.  
 • Det er en usikker forretningsmodell  

Og sist, men ikke minst… 

 • Slike ressurser betales ofte av lærernes egen lommebok, ofte fordi de ikke har nok tid til å planlegge undervisningen og utvikle ressursene de trenger. 

Det ser ut til å være en økende tendens, at lærere benytter egne midler for å få læremidler som kan hjelpe dem å utføre jobben.  Vi i Magisk Kunnskap mener at det er skolen og skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får gode, kvalitetssikrede læremidler, og betaler for disse. Lærere skal ikke måtte kjøpe ting av egen lomme, fordi tida ikke strekker til. Samtidig mener vi at læreren som står i klasserommet, må være involvert i valget av læremidler og bli hørt, når nye læremidler skal kjøpes inn og tas i bruk. Vi henvender oss derfor både til lærere, skoleledere og skoleeiere med Hugin og Munin, men vi understreker at det må være skolene og skoleeier som skal stå for innkjøpet.  

Bred kompetanse gir kvalitet

En grunn til at jeg ønsket å ta det hele et skritt videre, fra å jobbe 100% i klasserommet og dele innhold på bloggen til å utvikle et læremiddel, er det didaktiske aspektet. Et godt læremiddel for nyankomne ungdom trenger ulike støttefunksjoner i form av video, lyd, bilder og flerspråklige ressurser. Og de trenger et bredt tekstutvalg.  Alt dette kunne jeg ikke skape alene, jeg trengte hjelp.  

 Forfattere, fotografer, illustratører og oversettere skal også ha betalt for jobben de gjør. Å innhente rettigheter og sørge for at alt går rett for seg, er et eget område og krever også sitt.  Magisk Kunnskap er mer enn bare læremiddelet Hugin og Munin, vi skaper også arbeid til flere. Vi er stolt av å ha med oss små, men dyktige aktører innen foto og illustrasjon, og ikke minst at vi kan være med å  løfte fram forfattere/tekstskapere som har et flerkulturelt fokus i sine tekster. 

 Teamet bak læremiddelet har tilsammen lang erfaring fra klasserommet, og mye kompetanse på flerkulturell og flerspråklig opplæring. Vi har med oss støtte fra et bredt miljø innen universitet og høyskole, blant annet fra UIO, NTNU Trondheim og Høyskolen i Innlandet. Sammen med digitale læremiddelutviklere i Danmark har vi utviklet et unikt læremiddel som tar nyankomne ungdommer på alvor. I Hugin og Munin forholder vi oss til det nyeste innen forskning på flerspråklighet og andrespråkslæring og setter det inn i en ramme som passer i klasserommet. Det digitale blir et verktøy for læring, men er på ingen måte ment å skulle erstatte læreren i rommet. Tvert imot, så legges det opp til lærerstyrte aktiviteter, samhandling med medelever og praktiske tilnærminger hele veien.  Les mer om teamet her

 

Impact startup reisen

Impact StartUp-akseleratoren er et fem måneders skreddersydd program for tidligfase-gründere som jobber med å løse samfunnsutfordringer. Deltakerne følges deretter opp i et seks-måneders alumni-løp.

Programmet er initiert og videreutviklet i Norge av Ferd Sosiale Entreprenører, og inngår i et felles nordisk samarbeid som samler hele Impact-feltet i Norden.

Våren 2022 var vi så heldige å bli valgt ut til å delta i Impact startup sitt akseleratorprogram. Som ett av elleve selskaper, fikk vi delta på en lærerik reise innen forretningsutvikling, sosialt entreprenørskap (som bla. Handler om å skape løsninger på samfunnsproblemer) og hvordan vi kan måle effekten av det vi gjør. Dagens utfordringer i samfunnet, kan ikke løses av frivillige alene. Vi ønsker å være med å gjøre en forskjell. Nettopp det å gjøre en forskjell for ungdom og hjelpe dem til å mestre, har vært en drivkraft for meg siden studietiden. 

Så hva er samfunnsproblemet vi har jobbet med i akseleratorprogrammet, som vi forsøker å løse?   

Unge innvandrere med kort botid i Norge har lavere sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring.  

Vi ser at flerspråklige ungdommer,  dessverre ofte faller utenfor i skolesystemet og dette synes i frafallsstatistikken og gjenspeiles i media.  

 

Årsakene er sammensatte, men en viktig årsak er at det mangler gode, tilpassede læremidler for målgruppa, og at det er stor variasjon i opplæringstilbudet.  Elevene er en sammensatt gruppe, med ulike behov. Og mange opplever å bli møtt av lærere med fokus på hva de ikke kan, framfor at det bygges videre på hva de kan.  

I en undersøkelse gjort av Rambøll på vegne av UDIR i 2016 viste tilbakemeldingen fra majoriteten av lærerne at det er vanskelig å finne læremidler som er tilstrekkelig tilrettelagt for minoritetsspråklige elever og at læremidler som er tilpasset elevenes nivå ofte ikke er aldersadekvate. (UDIR Evaluering av særskilt språkopplæring 2016 

 Min erfaring er at de fleste har både motivasjon og ressurser til å kunne mestre skolen, hvis de bare får god og riktig opplæring. I målinger av tid brukt på lekser og ambisjoner for høyere utdanning, har forskere identifisert et eget utdanningsdriv blant minoritetselever, det bekrefter altså mine erfaringer. 

Med læremiddelet, Hugin og Munin, ønsker vi å bidra til at flere fullfører videregående opplæring, hjelpe dem på veien ut i arbeidslivet og ikke minst gi dem en stemme og en mulighet til å bli aktive deltagere i samfunnet. Gjennom akseleratorprogrammet har vi fått gode verktøy som kan hjelpe oss å måle om vi lykkes, og gjøre de nødvendige justeringene underveis.  

Verdifull læring

Å delta i Impact Startup har vært utrolig lærerikt og verdifullt. Det betyr veldig mye å vite at noen tror på det du driver med, og særlig noen utenforstående som ikke selv står i  klasserommet og kjenner hvor skoen trykker. Impact Startup har hjulpet oss på veien, til å forstå og lære hvordan vi både kan ha en bærekraftig økonomi, samtidig som vi faktisk jobber med å løse et samfunnsproblem. Vår viktigste drivkraft er å se flere ungdommer lykkes. Vi vil skape målbare positive endringer, og samtidig bygge en god og lønnsom virksomhet.  

 Impact startup reisen er ikke helt slutt enda, det hele avsluttes med en Demoday 21. September. Der vil vi få mulighet til å presentere Hugin og Munin til potensielle kunder, investorer og samarbeidspartnere. Vi gleder oss til å se hvor det kan ta oss videre.  

Vil du vite mer om Impact Startup? Se her

 

Hvor går veien videre? 

Utviklingsfasen nærmer seg slutten, det har vært noen utfordringer på veien, men resultatet er bare et enda bedre produkt til lærere og elever. Nå skal vi ut å selge Hugin og Munin og en ny, spennende fase starter.  

UDIR har gitt sin støtte til å utvikle læremiddelet som har gitt oss mulighet til å fylle Hugin og Munin med spennende, pedagogisk innhold. Nå er det opp til oss å selge produktet og sørge for at Magisk Kunnskap og Hugin og Munin har livets rett og det er opp til alle dere å hjelpe oss ut i markedet.  

 Hvis du er enig i at  

 • Lærere ikke skal betale for læremidler fra egen lomme 
 • Lærere skal kunne gå til klasserommet og være trygge på at det de underviser er i tråd med læreplaner, at læremiddelet de bruker kan tilpasses ulike elever og bidra til et likeverdig opplæringstilbud til alle.  
 • De som utvikler læremidler skal ha betalt for sin jobb. Slik at de vil lage gode og gjennomtenkte undervisningsopplegg. 
 • Læremiddelmarkedet har rom for konkurranse,  
 • Forfattere, fotografer, illustratører og oversettere skal ha betalt for jobben de gjør og krediteres for sitt arbeid.  
 • Og ikke minst – Alle ungdommer skal ha likeverdige muligheter til utdanning 

Hjelp oss å spre til alle i ditt nettverk,  nå ut til beslutningstakere i skolen og blant skoleeiere.  

Les mer om Hugin og Munin her. 

Jeg er veldig stolt over hele teamet og det vi har fått til. Jeg er takknemlig for at jeg har fått muligheten til å utvikle det som skal bli det beste læremiddelet, Hugin og Munin sammen med mange dyktige mennesker. Hugin og Munin er et læremiddel med kvalitet i alle ledd.

Og jeg gleder meg til veien videre! 

Kontakt oss!

9 + 1 =

Epost: [email protected]
Epost: post@huginogmunin
Telefonnummer: +47 911 07 634