Kontrastiv grammatikk – russisk

Substantiv – hva er det

Bøying av substantiv

Bestemt eller ubestemt?

Adjektiv – hvordan er det?

Bøying av adjektiv

Synes og tror

Verb – hva gjør du?

Verb i presens

Verb i preteritum

Flere filmer kommer snart

Presens perfektum

Setninger

Modalverb

Spørreord

V2 regelen

Pekeord

Eiendomsord 

Personlig pronomen

Forslag til aktiviteter og oppgaver

Samtal i grupper

substantiv

 • Hva er substantiv?
 • Hva er egennavn, og hva er fellesnavn?
 • Hva er en artikkel?
 • Hvilke artikler har vi på norsk?

verb

Finn verbene i disse setningene.
Forklar hva som skjer i hver setning. Forklar når dette skjer.

 • Hun søker på studiespesialisering neste år.
 • Han leser til eksamen. 
 • Han drikker energidrikk i dag.  
 • De kjører buss hver dag.  
 • Han hører på musikk på vei til skolen. 

 

Sammenlign språk

Alle språk har ord som er navn på ting, men hvordan disse ordene bøyes og hvilke regler som brukes varierer. Tenk på andre språk dere kan godt:

 • Skiller  språket mellom egennavn og fellesnavn?
 • Har språket artikkel foran substantiv? Hvis ja, hvordan brukes disse?

Hvis dere kan ulike språk på gruppa, sammenlign og snakk sammen om hvilke språk som ligner hverandre og hvilke som er ulike.

Oversett setningene i dokumentet

Når du har funnet oversettelsene, jobb sammen i grupper. 

 • Sammenlign hva som skjer med verbene på forskjellige språk. 
 • Hvilke forskjeller og likheter ser dere mellom norsk og oversettelsene? 
Forklar med egne ord

Lag en definisjon av ordklassen og ulike begreper sammen. Skriv den et sted som du ser ofte. En lapp på pulten din, en side i kladdeboka, på mobilen eller kanskje dere kan henge de på veggen i klasserommet?

Bruk ordbok

Verb:

Bruk Lexin og søk etter disse verbene. Legg merke til hva som står om søkeord i ordbøker.

 • å lese
 • å skrive
 • å svømme
 • sparker
 • klatrer
 • baker

Hvilke søkeord må du bruke for å finne verbet?

Hvilken informasjon fikk du om ordet?

Har noen av ordene du fant, flere betydninger?

 

Oversett disse verbene til et språk du kan godt: 

å snakke, å spise, å le, å lære, å scrolle

Del oversettelsene i grupper med andre språk.  

 • Har dere noen ord som er like? Hvis ja, hva kan være grunnen? 
Kompetansemål

Kan dekke deler av mål innen læreplan for minoritetsspråklige elever med kort botid :

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • kjenne til og bruke sentrale regler for rettskriving, formverk, setningsbygning og tekstbinding og variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • sammenligne noen særtrekk ved norsk språk med eget morsmål eller andre språk eleven kjenner

Læreplanen i grunnleggende norsk

nivå 1

 • utforske grunnleggende mønstre for norsk rettskriving, formverk og setningsstruktur
 • utforske og bruke strategier som støtter innlæring av språklig innhold, form og bruk i norsk.
Nivå 2 
 • bruke grunnleggende regler for norsk rettskriving, formverk og setningsstruktur

Nivå 3

 • bruke et faglig ordforråd
 • bruke sentrale regler for norsk rettskriving, formverk og setningsstruktur
Om ressursen

Denne ressursen består av totalt 19 filmer som forklarer det viktigste i norsk grammatikk for en ny språkbruker. Filmene dekker nivå 1 og 2 i læreplanen for grunnleggende norsk og vil være en støtte på veien mot kompetansemål i læreplanen norsk for språklige minoriteter med kort botid.

Det er lettest å tilegne seg fagstoff på det språket man kan best, og det er derfor en fordel om elevene få støtte på morsmålet på ulike måter. Derfor forklares norsk grammatikk på morsmålet og med en utvidet forklaring der norsk skiller seg fra førstespråket. Slik kan elevene raskere skaffe seg en oversikt og forstå viktige grammatiske forskjeller mellom norsk og andre språk de kan.

Når flere språk synliggjøres i undervisningen, får flerspråklige elever anerkjennelse for sine kunnskaper og sin bakgrunn og dermed styrkes og opplevelsen av tilhørighet.

Bruke filmene i opplæring

Det er meningen at filmen kan sees  i plenum på norsk, mens de oversatte filmene ses individuelt eller i grupper med samme språk. Filmene forklarer de viktigste emnene i grammatikken i kapitlet og kan med fordel sees flere ganger dersom temaet er nytt.

De kontrastive grammatikkfilmene er ment som støtte og supplement til annet arbeid. Vi anbefaler og arbeide parallellt med de øvrige læringsstiene i Hugin og Munin. Oppgavene består av skriftlige øveoppgaver, lytte oppgaver og muntlig arbeid som krever en læringspartner eller gruppe.

Til hvert kapittel i den norske utgaven er det flere oppgaver og en fyldig lærerveiledning som beskriver ulike aktiviteter.

Meningsfylt opplæring

Temaet grammatikk er relevant først og fremst som en integrert del av det øvrige arbeidet i norskfaget, men samtidig kan det for mange være nyttig og nødvendig å jobbe eksplisitt med grammatiske begreper og temaer for å forstå hvordan formsiden av norsk språk er oppbygd. Det er også nyttig å få et metaspråk for å samtale om og sammenligne språket med andre språk eleven kan godt og for å forstå tilbakemeldinger på formsiden av egne tekster.

Arbeid med språk er arbeid med grammatikk og det er nødvendig å arbeide med flere deler av språket samtidig. Vi skal både lese og skriv, lytte og snakke det nye språket. Med andre ord vi trenger å bruke språket for å lære detog vi trenger å bruke det mye og ofte. Dette gjelder også for grammatikk.

Ressursen er utviklet med støtte fra: 

Kontakt oss!

10 + 13 =

Epost: [email protected]
Epost: post@huginogmunin
Telefonnummer: +47 911 07 634