Jeg har samlet noen tips for hvordan du kan jobbe med å øve opp ordforråd.

For å kunne kommunisere er vi avhengig av et bredt ordforråd. Mine elever som er sent ankomne i norsk skole vil ha mye å ta igjen for å utvikle et like stort ordforråd som sine jevnaldrende som har lært norsk hele livet. Det er ikke mulig å jobbe like grundig med alle ord og man må hele tiden se ordinnlæringen i en kontekst. Jeg tenker derfor at det er viktig å bruke varierte undervisningsmetoder og tilnærmingsmåter slik at elevene får møte ordene i så mange sammenhenger som mulig. Arbeid med ordforråd bør ikke være løsrevet fra den øvrige undervisningen, men knyttes sammen med aktuelle tema som man jobber med. Man husker bedre det man har flere ulike assosiasjoner til.

Hva betyr det egentlig å kunne et ord?

Ordlæring er en prosess, og det er vanskelig å avgjøre når man faktisk kan et ord. Å kunne et ord innebærer både å gjenkjenne ordet, knytte et innhold til det, kunne bruke det og forklare det. Det er viktig å skille mellom ord og begrep når man jobber med ordinnlæring. På NAFOs hjemmesider beskrives dette slik: Ordet er den muntlige eller skriftlige formen, f.eks. ordet bil, mens begrepet er det innholdet ordet refererer til (et kjøretøy med fire hjul). Det er viktig at læreren har klart for seg om eleven kun trenger å lære ordet, eller om det også er behov for å lære begrepet.

Direkte og indirekte ordinnlæring

Andrespråksinnlærere trenger både direkte og indirekte ordinnlæring (Kulbrandstad 2008) Indirekte ordinnlæring kan for eksempel skje ved at elevene leser en tekst, ser en film eller møter nye ord i en sosial sammenheng. Den direkte ordinnlæringen kan ha mange ulike former, for eksempel at ordet blir presentert i en kontekst, elevene utforsker begrepsinnholdet og arbeider med å skrive ordet i ulike kontekster. Gjennom ulike tilnærminger til ordforrådslæringen vil elevene opparbeide seg bredde og dybde i språket. (Line-Marie Holum, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, 2016)

Som lærer kan du legge til rette for at indirekte ordlæring skal skje. På bloggen her vil du finne flere eksempler på dette. Besøket på Liatunet, Drageverkstedet og fortellerverkstedet i samarbeid med ungdomsskolen er eksempler på at det blir lagt til rette for språkstimulerende aktiviteter og elevene må delta i kommunikasjon. Gjennom deltakelse i muntlig interaksjon får elevene gode muligheter til både indirekte og direkte ordforrådsinnlæring. Når det gjelder indirekte ordforrådsinnlæring, kan det være lettere å forstå nye ord når man møter dem muntlig enn skriftlig (Line-Marie Holum, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, 2016). Jeg anbefaler å lese hele artikkelen til Line Marie Holum og gjerne følge kompetansehevingsprogrammet til NAFO.

Felles opplevelser

Å ta med elevene ut av klasserommet, skape felles opplevelser som vi kan samtale om i ettertid vil skape mange gode muligheter for muntlig interaksjon, som igjen vil gjøre det lettere for elevene å huske ordene. Når man er ute på tur, eller holder på med faglige aktiviteter vil det være naturlig å arbeide med nye ord og begreper. Gjennom slike aktiviteter blir ordene koblet til en kontekst og det blir mer meningsfylt å skulle lære ordene.

Aktiviteter som styrker ordinnlæringen

Her vil du finne tips til ulike aktiviteter som kan styrke ordforrådsinnlæringen hos elevene. Du vil finne eksempler på både direkte og indirekte ordinnlæring.

Ordinnlæring

Fotografere nye ord – Adjektiver, verb, ulike tema etc
La elevene få oppdrag om å gå ut å fotografere nye ord. Kombiner gjerne oppdraget med en tur i nærmiljøet. Oppgaven kan kobles til ulike ordklasser (adjektiver, verb), tema (møbler, transport, miljø, vennskap). Etter at elevene har vært ute å fotografert åpner det seg muligheter for samtaler i klasserommet. Dette kan være samtaler i grupper, eller i hel klasse. Bildene kan legges inn i Quizlet, slik at elevene kan repetere og øve på ordene.

Mine ord og dine ord
Denne øvelsen kan man gjerne bruke ved introduksjon til nytt tema. Elevene kan lese en tekst, se på et bilde eller få vite tema. Deretter skriver de ned i et skjema sine ord knyttet til tema, tekst eller bilde. Når elevene har skrevet ned sine ord går de rundt i klassen og finner nye ord som de ikke selv har skrevet ned. Disse ordene skriver de så i kolonnen dine ord. Når begge kolonnene i skjema er fylt ut, kan man samle ordene i en felles tankekart eller ordbank på tavlen.

Å huske ordene

Å huske ordene

Quizlet
Quizlet er et verktøy som har mange muligheter. Her kan du lage flashcards med ord og bilde, har du en tospråklig lærer innen rekkevidde, kan du lage lister med norsk og elevenes morsmål, du kan for en veldig billig penge også legge inn lydfiler. Ved å bruke lydfiler for elevene øvelse i å lytte ut lyder. Quizlet har mange muligheter i gratisversjonen, og enda flere i betalingsversjonen. Quizlet kan brukes på PC, nettbrett og mobil. Dette gjør det til et veldig anvendelig verktøy. Quizlet kan brukes i klasserommet, hjemme, på bussen… Kortene kan også skrives ut og brukes til aktiviteter i klasserommet.

Felles ordbank
Vi starter med å lage en felles ordbank på smartboard eller mente.com. Elevene kan bruke hjelpemidler som lexin eller Google translate for å finne oversettelsen av ordet de ønsker å lære. Elevene skriver ordet på norsk og på morsmålet sitt og alle klassens ord kommer opp på tavla. Elevene kan logge seg på aktiviteten med telefon, ipad eller pc.
Hvis vi har mulighet skriver vi oversettelsen direkte inn sammen med det norske ordet, alternativt kan vi skrive inn oversettelsen for hånd i fellesskap etterpå. Etter at alle ordene er oppe på tavla, hjelper vi hverandre slik at alle ordene blir oversatt til alle språkene i klassen

Hopp i havet
Spill hopp i havet med kort som har ord fra ordbanken. Her er det om og gjøre å samle flest mulige par. Elevene kan starte med 3-5 kort på hånda, resten av kortene ligger på bordet med teksten/billedsiden ned. Den som starter spør en av de andre etter et kort som han/hun mangler for å få et par. F. eks Har du fjell?
Hvis eleven har fjell må kortet gis til den som spurte. Hvis eleven ikke har fjell så er svaret; hopp i havet
Den som spurte må da snu et kort fra bordet. Hvis det er par, får eleven fortsette, hvis det ikke er par går turen til nestemann.

Å  skrive ordene

Å kunne skrive ordene

Løpediktat/skrivestafett
En morsom og aktiv måte å lære seg formsiden av et ord. Elevene jobber sammen i par eller grupper. En elev løper til “første post” og finner ordet som skal skrives. Eleven må memorere ordet og løpe tilbake til sin partner/gruppe. Der staver han ordet, slik at det blir riktig skrevet. For neste ord så bytter de hvem som løper.

Lukediktat
Lukediktat er en aktivitet jeg har brukt mye, spesielt i forbindelse med sanger, hvor elevene både får tent opp evnen til å lytte ut ordene og skrive dem.
Ordforrådet i sang er ofte mer variert enn det vi finner i lærebøkene. Så derfor vil det å bruke sanger i ordinnlæringen gi større bredde.

Å forklare ord og begreper

 

Å forklare ord

Felles definisjon
La elevene sitte sammen i små grupper. Alle får utdelt et ord som må defineres, f.eks menneskerettigheter. Hver gruppe blir enige om en definisjon som de skriver på gule lapper Læreren samler inn alle definisjonene. I fellesskap forsøker klassen så å komme fram til en felles definisjon.

To løgner og en sannhet
Oppgaven går ut på at elevene skal forklare et ord, begrep eller en gjenstand. De skal lage 3 forklaringer, men kun en skal være sann. Elevene kan jobbe i mindre grupper, hvor hver elev lager en forklaring til et ord/begrep eller man kan velge en gruppe som legger fram hver sin forklaring for hele klassen. De andre elevene må forsøke å finne ut hvilken av forklaringene som er sann. Denne øvelsen kan benyttes for å forklare nye ord og begreper, men kan også brukes i andre sammenhenger som for å lære om naturfaglige fenomener eller historiske hendelser.

Sjekk elevenes forståelse (etter grundig arbeid med ordene)
Kan elevene forklare hva ordene betyr med sine egne ord?

Denne aktiviteten egner seg godt for å lære nye ord og begreper. Det er enkelt og kan brukes i par, grupper eller hel klasse. Elevene får rask tilbakemelding på sine kunnskaper. Kan brukes for å introdusere nye ord, repetere ord eller begreper innen flere fag.
Del ut et kort til hver elev.
Elevene kan sitte sammen i par eller grupper, eller de kan gå rundt i klasserommet med hånden oppe.
Når de møter en annen elev starter elev en med å si sitt ord/begrep. Elev 2 må da forklare hva det betyr. Hvis eleven kan forklare ordet så bytter elevene kort. Hvis eleven ikke kan forklare ordet, får han/hun se på forklaringen, slik at han/hun husker til neste gang. De bytter ikke kort, men går videre med samme kort.
I grupper kan man ha kortene på bordet og la elevene trekke. Eleven som trekker kort, sier ordet til sidemannen. Hvis eleven svarer riktig i gruppen får han/hun kortet. Hvis eleven ikke kan forklare, legges kortet tilbake. Forsett rundt bordet. ( Kooperativt Lärande. )

Alias/Kamp mot klokka
Elevene skal forklare ord for sine medelever, uten å bruke selve ordet. Dette ligner på spillet Alias som sikkert mange kjenner.
Elevene arbeider i grupper på fire-seks. En elev fra gruppa får et ord fra læreren. Her er det fint å bruke ord som er hentet fra et tema man jobber med. Eleven går tilbake til sin gruppe og forsøker å forklare ordet uten å si det. Den som har gjettet riktig, går til læreren og får neste ord. Den gruppa som først er ferdig med alle ordene har vunnet. Eksempel: Tog: det er et substantiv, det er et kjøretøy, det har mer enn fire hjul, føres av en konduktør, har mange sitteplasser osv. Leken er nyttig for å repetere ord og for å øve metaspråklige ferdigheter. 

Kortskalle/ 20 spørsmål
En elev får et ord plassert på ryggen eller i panna. Eleven skal ikke se ordet, men de andre elevene ser ordet hele tiden. Eleven som har ordet kan nå stille spørsmål for å komme fram til riktig ord. Eks: Er det et substantiv? er det et transportmiddel? Har det mer enn 4 hjul? osv…

Ordene satt inn i en sammenheng

Kan elevene bruke ordene i fagsamtaler og i egne tekster?

Ordene i en kontekst

Drageverksted
I dette opplegget tok jeg utgangspunkt i elevenes kompetanse og forkunnskaper om et tema. Gjennom grundig forarbeid lærte vi ord som kunne kobles til oppgaven. Deretter måtte elevene ta i bruk sitt nye ordforråd i interaksjon med andre for å lære bort en ferdighet.
I etterkant kunne vi samtale om opplevelsen og erfaringene fra drageverkstedet.

Se sammenhenger mellom fagord
I denne aktiviteten øver elevene på å uttrykke sammenhengen mellom faglige ord. Det kan gi bedre begrepsforståelse, og elevene kan bli mer komfortable med å bruke ordene. Metoden kan også hjelpe elevene med å kjenne igjen og reflektere over hvordan ord hører sammen. Elevene jobber i små grupper med noen få ordkort med fagord på. Hvert kort har et begrep som nylig har blitt gjennomgått i undervisningen. Elevene samarbeider om å finne sammenheng mellom ordene. De kan for eksempel lage et tankekart, skrive setninger som inneholder begrepene eller tegne en figur. Læreren kan bestemme måten elevene skal presentere sammenhengen på, eller elevene kan finne egne måter. Til slutt deler elevene idéene sine med resten av klassen og forklarer sammenhengen de har kommet fram til. (NAFO)

Domino
Lag dominobrikker i papir, og la hver dominobrikke inneholde to begreper. Elevene skal arbeide i små grupper, og etter tur legge ned brikker slik at ett begrep blir liggende inntil et annet. Det skal eksistere en eller flere koblinger mellom begreper som legges inntil hverandre, og eleven som legger ned en brikke skal grunngi sitt valg for de øvrige på gruppa.
Arbeid med forkunnskaper bør skje på det språket eleven kan best. Derfor er det en fordel at elever med samme førstespråk sitter sammen og/eller tospråklig lærer deltar i denne sekvensen. Etter at elevene har fått mulighet til å hente fram sine forkunnskaper i små grupper, kan man i hel klasse samle alle ord og uttrykk elevene har kommet fram til for eksempel ved hjelp av gule lapper eller ved at man skriver inn i en felles elektronisk plattform. Videre kan elevene sitte gruppevis og prøve å sortere alle ord og uttrykk som har kommet fram. Hva tror dere hører sammen? Hva betyr nesten det samme? Med utgangspunkt i ordene elevene har sortert kan nye fagbegreper introduseres i kontekst.

 

Kryssord, ordleting og bingo er også fine aktiviteter for å repetere og øve på ord. Her er det fine verktøy for å lage egne oppgaver.

Adjektivkort som kan brukes i ulike varianter.

 Tilpasninger
Mange av tipsene du finner her kan gjennomføres uavhengig av leseferdigheter. Jeg tror det er viktig å tenke nøye igjennom hvordan man setter sammen gruppene. Elever utvikler ordforrådet best når de kommuniserer med noen som kan språket bedre enn dem (Wold ) derfor kan det være lurt å legge til rette for dette. Hvis målet er å utvikle bredde i ordforrådet, ville jeg satt elever med lite ordforråd sammen med elever med et bedre utviklet ordforråd. Eleven som har et større ordforråd vil også ha utbytte av dette, da det å forklare ord og begreper for andre vil bidra til at de får en dypere forståelse for ordene. Om målet er dybdekunnskap om et emne vil det være hensiktsmessig å utnytte elevenes totale språkkompetanse og plassere elever med samme førstespråk sammen. Er det flere elever i klassen som snakker samme språk? I så fall kan disse få mulighet til å arbeide i grupper og benytte seg av førstespråket eller andre språk de har til felles. Om man jobber med bestemte tema og tenker at elevene trenger å jobbe med ulike ord, kan man tilpasse oppgavene etter dette. Noen ganger lar jeg elevene selv velge ut 8-10 ord fra tema som de vil lære seg. Adjektivkortene som jeg har laget har jeg brukt på ulike måter, på ulike nivåer. De laveste nivåene har kanskje nok med å lære ordet, mens elever som har kommet lenger kan bruke kortene til å utvikle korte beskrivelser eller fortellinger der de tar ordet i bruk.