tv2-skole Vi har ventet i hele januar på årets første sending med flerspråklige nyheter fra TV2 skoleog endelig kom den. Årets første sending har temaer som; Tvangsekteskap, ulvedebatten og stat og kirke. TV 2 Skole leverer nyheter med undervisningsopplegg på norsk, arabisk, pashto, dari, kurdisk (kurmandji) og tigrinja. Vi har brukt sendingene i undervisningen jevnlig og elevene er veldig begeistret for denne ressursen. Tidligere har sendingen blitt publisert annenhver uke, men i 2017 vil de flerspråklige nyhetene publiseres kun en gang i måneden. Ressursen er gratis og til hver sending er det laget ulike oppgaver, ukas ord og kahoot. Oppgavene er variert og er tilpasset ulike nivåer.

Hvordan vi bruker sendingene i klassen

Vi har nå flere morsmål i klassen og bruker sendingene på 4 språk + norsk. Vi er så heldige å ha iPad til alle elevene. På den måten kan elevene se nyhetssendingene individuelt på det språket de behersker best. Den norske sendingen ser vi vanligvis på i fellesskap.

ulvedabattOfte konsentrerer vi oss om et innslag og jobber med oppgaver knyttet til dette innslaget. Denne gangen så alle hele sendingen, deretter valgte de en av innslagene som de ville jobbe videre med. De fikk TV2 skoles egne oppgaveark som utgangspunkt. De diskuterte og skrev oppsummering av innholdet i innslaget. Spesielt innslagene om tvangsekteskap og ulvedebatt skapte engasjement hos elevene. Etter å ha jobbet med oppgavene individuelt og i små grupper hadde vi en felles oppsummering i klassen. Det hele munnet ut i en heftig ulvedebatt, hvor elevene fikk argumentere for sitt syn.
Her kan du lese mer om hvordan vi arrangerer debatt i klasserommet
Og her kan du lese mer om andre måter å jobbe med de flerspråklige nyhetssendingene.
Hurra, hurra, hurra
Tospråklig opplæring

Besøk hos TV2

På fredag var vi så heldige å få lov å komme på besøk til TV2. Her fikk elevene møte Yama Wolasmal, som er et stort forbilde for mange. Vi fikk se nyhetsstudio og God morgen Norge sitt studio. Framover skal vi jobbe mer med medier og nyhetsformidling og dette besøket inspirerte både læreren og elevene til det videre arbeidet. Elevene fikk muligheter til å komme med innspill til sendingene og oppgavene. Bl.a var Yama interessert i vite om språket i sendingene var på et nivå som elevene forsto.


 

Hvorfor er det så viktig at elevene bruker morsmålet sitt?

“The person who knows only one language does not truly know that language”.

Goethe

Forskning på området er veldig klar på at morsmålet er viktig for de flerspråklige elevenes personlige og faglige utvikling. (Cummins, 2001) Fagopplæring på morsmålet vil ikke ha noen negativ effekt på elevenes innlæring av andrespråket, snarere tvert i mot. Hvis elevene har god kjennskap til et emne på morsmålet sitt, vil de lettere kunne tilegne seg kunnskapene også på andrespråket. Det er viktig at elevene ikke stagnerer i sin læring. Når du er 15-16-17 år, er det ikke nok å lære enkle norske fraser. De skal forberedes på videregående skole her i Norge, eller annen utdanning et annet sted. Da trenger de fagkunnskaper og ferdigheter som kan hjelpe dem videre.
Når elevene får anvende sitt morsmål kan de gå dypere inn i emnet og forklare mer detaljert. Flerspråklighet er normalen sier Tony Burns og hvis vi ser oss litt rundt, vil vi oppdage at de som behersker flere språk har mange fordeler. Likevel, kan det synes som om noen språk har høyere status enn andre. Det er viktig for elevenes identitetsutvikling at de opplever anerkjennelse for hvem de er, sin kultur og språk. I stortingsmelding 6 (2012 -2013) En helhetlig integreringspolitikk står det at:

«Å verdsette flerspråklighet og kulturelt mangfold er å anerkjenne den kompetansen mange mennesker har og å gi mulighet for at deres ressurser kommer til nytte i samfunnet».

Yama viser ungdommene at det å beherske flere språk gir muligheter.

https://www.tv2skole.no/mino
http://martinjohannessen.blogspot.no/2017/01/gjesteblogg-flerspraklighet-er-normalen.html
http://langpolicy.saschina.wikispaces.net/file/view/CumminsENG.pdf

%d bloggere liker dette: