Jeg er ingen musikklærer. Jeg kan ikke spille noe instrument og jeg kan absolutt ikke synge, men…
Jeg bruker mye musikk i undervisningen. Musikk skaper et fellesskap på tvers av alder, norskkunnskaper og etnisitet. Da jeg for 10 år siden studerte spansk i Ecuador, var musikk et viktig verktøy i min egen språklæring.
Sang og musikk er et godt verktøy i arbeidet med å lære et nytt språk, men musikk er noe langt mer enn bare et verktøy. Det handler også om fellesskap og glede og tilhørighet.

Musikk og kultur er ikke bare kakepynt, det er vesentlig for innhold og mening i tilværelsen,

sier Yngve Slettholm, leder for kulturrådet.

Fra tidligere har jeg god erfaring med å la elevene dele sin musikk med klassen, det får selvsagt denne klassen også lov til. De lærer meg å danse, de forteller om triste sanger om sorg og savn, de synger, eller de har funnet en norsk sang på egenhånd som de vil jeg skal høre. Musikken er noe en kan samles om, og utvikle felles forståelse for – selv om en ikke deler samme språk og har ulik kulturell og sosial referansebakgrunn.

Hvilke sanger egner seg?

Når jeg velger sanger til undervisningen prøver jeg å finne sanger som har et ordforråd som passer med det vi jobber med ellers, grammatiske strukturer som vi trenger å øve på eller et tema som jeg ønsker at vi skal samtale om. Mål med musikken kan variere fra sang til sang. Det er ikke nødvendigvis et mål at elevene skal forstå alle ordene i sangen. Jeg prøver å finne norske sanger som de også vil høre i andre sammenhenger i samfunnet. Barnesanger som andre norske ungdommer har i sitt repertoar er fint å ha med seg, men om vi bare skulle velge enkle barnesanger, tror jeg motivasjonen ville dale ganske raskt.
Under presenterer jeg forslag til ulike innfallsvinkler til arbeidet med sang og musikk i språklæringen.

Ved å lytte til musikk kan man øve opp lytteferdighetene, man kan øve på vokabular, grammatiske strukturer og leseferdigheter. Sang kan også med fordel knyttes til muntlig aktivitet i klasserommet. Vi kan samtale om tema i sangen, jobbe med å forstå og bruke egne ord for å gjenfortelle hovedbudskapet eller sammenligne med tekster på morsmålet.
I klassen har vi hatt mange spennende samtaler om musikk allerede. Elevene er engasjerte og ivrige. Når musikken fenger synger de ofte med selv om de ikke forstår alle ordene. Av og til blir det også litt dans i klasserommet.

Aktiviteter

Lukediktat

Kopier opp sangteksten, men utelat ord som du ønsker at elevene skal jobbe med og lære seg. F.eks adjektiver, verb, ord som kan knyttes til et tema e.l. Spill av korte sekvenser av sangen slik at elevene får tid til å skrive. I begynnelsen er det lurt å ha ordene som mangler i en boks, men hvis du vil øke vanskelighetsgraden kan man kutte ut dette. Denne oppgaven egner seg best til å gjøre individuelt. La elevene høre sangen flere ganger. Noen elever velger å gjøre denne oppgaven i sitt eget tempo, de finner sangen på youtube og lytter med hodetelefoner.

Oppklipt tekst

Klipp opp teksten i strimler. Denne aktiviteten er fin når du trenger å differensiere vanskelighetsgraden. De flinkeste elevene kan få strimler med en linje. For de som strever mer, kan man klippe strimlene i 2-3 linjer. Oppgaven egner seg godt i par. Pass på at elevene ikke kan sette sammen bitene uten å lytte.

Tenk – par –del

La elevene få et utdrag av teksten som de jobber med. Først leser elevene hver for seg og tenker igjennom hva de tror teksten handler om, deretter diskuterer de med sidemannen om hva de tror er budskapet. Denne diskusjonen kan de gjerne ta på morsmålet. I fellesskap kommer de fram til en forklaring som de presenterer for klassen på norsk.

Lese med følelser

La elevene få utdrag av teksten og les høyt for hverandre. Les med forskjellige følelser. Vær glad, trist, sint osv.

Uttale

Sang egner seg også fint til å øve på uttale.

Klassesamtale

Jeg som lærer presenterer hovedinnholdet i teksten og vi samtaler om dette i fellesskap. Her kan jeg som lærer trekke fram spesielle språklige strukturer, uttrykk, metaforer osv

Let etter ord

La elevene lete etter adjektiver, ord som beskriver følelser, verb osv.

Presentere musikk på morsmålet

Musikk er også viktig for identitet. La elevene presentere en sang de liker på morsmålet og la dem forklare hovedinnholdet i sangen å norsk. Elevene er stolte og glade over å få vise fram musikk på sitt eget språk. Dette er også en veldig fin anledning til å bli bedre kjent med elevene dine. Hva slags musikk de lytter til og innholdet i tekstene kan også fortelle noe om hva denne eleven er opptatt av.

Her kan du få konkrete tips til undervisningsopplegg med sang som utgangspunkt

%d bloggere liker dette: