Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase. Elevene trenger å få trening i å lytte, tale og samtale. Undervisningen bør derfor ha de muntlige ferdighetene i sentrum, og gi alle elevene mulighet til å være aktive.

Det er selvsagt mange måter man kan legge til rette for muntlig interaksjon i klasserommet, det viktigste er at elevene får mange muligheter til å bruke språket.

For at muntlig aktivitet i klasserommet skal gagne alle, må man sørge for et trygt og godt klassemiljø. det må være rom for å prøve og feile. Å sørge for et trygt og motiverende læringsmiljø er lærerens ansvar.

Det er viktig at elevene er trygge nok til å spørre og si fra hvis det er noe de ikke forstår. Muntlige ferdigheter innebærer også å lære seg til å være aktive lyttere, som støtter og hjelper hverandre, å kunne presentere og være en samtalepartner. Læreren har stor makt og er den som planlegger aktiviteten i klasserommet.
Under finner du eksempler på hvordan forskjellig bildemateriale kan brukes som utgangspunkt for trening av muntlige ferdigheter.
Alle bilder kan brukes, men hva slags bilde du velger vil avhenge av hva som er målet med aktiviteten. Bilder kan brukes til å beskrive, tolke, stimulere til samtaler, diskusjoner eller historiefortelling.

Samtale med utgangspunkt i bilder

Aktiviteten kan brukes i en førforståelsesfase, underveis i et emne eller som oppsummering av et tema. Gjennom å løfte fram et bilde fra teksten kan man ha en samtale om hva man tror teksten skal handle om. Gjennom bilder og illustrasjoner kan elevene samtale i par eller grupper om hvilken kobling bildet har til teksten vi leser. Man kan snakke om hva man ser på bildet og lage setninger knyttet til det man ser på bildet, men man kan også bruke et bilde som trigger til å fortelle om egne opplevelser. Utforskende samtaler med åpne spørsmål og hvor elevene får komme til orde, har størst potensial for språklæring. Det er viktig at den som holder på å lære seg sitt andrespråk, blir involvert og motivert til å lære språket. Lærer må legge til rette for aktiv elevdeltakelse slik at eleven får sjansen til å bruke språket. Det er en øvelse å stille åpne spørsmål og unngå typiske spørsmål -svar.
Nila (Sunaina Jassal) og Petter (Magnus Solhaug) i Venner for livet

Andre halvdel av bildet

Del et bilde i to på langs. Hver elev får utdelt en halvdel. Elevene skal så gå rundt i klasserommet og etterspørre informasjon og finne frem til vedkommende som har den andre halvdelen av sitt bilde. Bildene som brukes bør illustrere temaer elevene har jobbet med. På høyere nivå kan man velge illustrasjoner som krever mer avanserte beskrivelser. Variasjon: Elevene kan etter at de har “funnet hverandre” gå sammen i grupper på 4 og lage historier eller dialoger med utgangspunkt i bildene.

Fortellerkort

Bruk en serie med bilder for å fortelle en historie, gi en instruksjon eller gjenfortelle en faktatekst. La elevene jobbe sammen i par eller grupper og diskutere seg fram til den beste løsningen. Etterpå kan de presentere “teksten” for hele klassen. Det kan være nyttig å bruke tidsuttrykk eller overskrifter som støtte når man skal sortere bildene.

Tegningene er laget av Mokhtar Barazesh  i Creaza.no  og er hentet fra Tema morsmål

Tegningene er laget av Mokhtar Barazesh i Creaza.no og er hentet fra Tema morsmål

tidsuttrykk

Koble bilder og setninger

Denne øvelsen egner seg godt etter at man har jobbet en stund med et tema. Gi elevene bilder og setninger som hører sammen og la elevene samarbeide om å koble bildene med riktige setninger.

Samtale om felles opplevelser

Å gjøre ting i fellesskap gir et godt utgangspunkt for samtale. Hvis rguppen gjør spennende aktiviteter, er på tur eller har hatt et besøk, kan bilder fra opplevelsen hjelpe elevene til å bygge ut fortellingen. Et eksempel: Elev A forteller hver mandag følgende: Vi spille fotball på lørdag. Etter at vi hadde jobbet mye med å snakke om å bygge ut tekst, hva skjedde først, hva skjedde senere og hvem var med…., skrev denne eleven følgende:
fotball

I går jeg våkneet klokka 5.00 . Vi er 5 personer i sammen spiser frukost. Jeg er lager frukost vær dag. Ette på jeg gikk bane fotball. Jeg spille fotball. Vi gikk på fotball 18 personer og dele to gropa 9 personer og 9 personer og spiller fotball og start de kamp og å tape de kamp så jeg gikk hjem. og jeg er veldig trut. ettepå lager bord og spise mat.

%d bloggere liker dette: