Mål

Inspirert av den australske sjangerpedagogikken og blant andre den svenske pedagogen Anna Kaya har vi jobbet med tekster som beskriver en bestevenn.
Vi jobber med tema vennskap og med utgangspunkt i disse læreplanmålene fra læreplanen i grunnleggende norsk, nivå 2 har vi jobbet med å skape en tekst om «min bestevenn»

Lytte og tale
• beskrive seg selv, familie, venner, fritid, skole, arbeidsliv og nærmiljø
Lese og skrive
• uttrykke egne følelser og meninger i egen skriving
• ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
• gi eksempler på hvordan ord og bilde virker sammen i tekster
Språklæring
• bruke grunnleggende strukturer for setningsbygging og tekstbinding
• identifisere og beskrive ulike ordklasser og funksjonene til disse ordklassene
Språk og kultur
• uttrykke egne tanker om personer og handlinger i norske TV-programmer, filmer og teaterstykker

Hva er sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikk er en måte å undervise i ulike teksttyper på. Sjangerpedagogikken ble utviklet blant annet av den australske andrespråksforskeren Pauline Gibbons. Det handler om å tydeliggjøre tekststrukturer for at elevene lettere skal kunne lese og forstå, og det handler om å gi elevene kunnskap om hvordan man skaper ulike teksttyper. Sjangerpedagogikk handler også om å gi elevene ord og beggreper for å kunne snakke om språk, et metaspråk. les mer om sjangerpedagogikk på NAFOs hjemmesider. Anna Kaya har skrevet mye om sjangerpedagogikk i bloggen sin «ny i svenska skolan. Her kan du lese Anna Kayas blogg.
Sirkelmodellen er sentral i sjangerpedagogikken, fordi den beskriver fasene som brukes i tekstarbeidet. Den har alltid fire faser:

Vi har altså jobbet med beskrivende tekst og elevene har tilslutt skrevet egne tekster om sin bestevenn. Tekstrammen vi har benyttet kan overføres til andre tekster. I dag skal vi se film, og elevene skal skrive beskrivelser av en av de sentrale skikkelsene i filmen.

Planlegging

Det var viktig å tenke igjennom på forhånd hvilket ordforråd elevene ville ha bruk for og hvilke tekststrukturer jeg ønsket at de skulle jobbe med. I tillegg til adjektiver, ville jeg ha med noe om interesser og fritidsaktiviteter. Jeg laget en modelltekst om min bestevenn, hvor jeg har tatt med momenter som jeg ønsket at elevene skulle ha med i sin tekst.
Her kan du se teksten som vi brukte som utgangspunkt. Jeg anbefaler å lage en egen tekst, som er tilpasset elevgruppa du har.

Bygge opp forkunnskaper

I den innledende fasen jobbet vi hovedsakelig muntlig. Vi snakket om å være venner, øvde på adjektiver som beskriver utseende, egenskaper og følelser. Vi brukte bl.a ord-bildekortene som du finner her for å øve inn nye adjektiver. Vi har jobbet med sorteringsoppgaver på smartboard som for eksempel:
• Sortere ordklassene; substantiv, adjektiv og verb.
• Sortere adjektiver utseende, egenskaper, humør/følelser.
 

Her kan du laste ned hele notebookfila

Her kan du laste ned hele notebookfila


Vi leste en tekst om min bestevenn sammen i klassen. Min bestevenn, skriveramme (1)

Elevene fortalte om sin bestevenn, som kanskje bor i Bergen, på Dokka, i Kabul eller i Drammen. Vi snakket om savn og drømmer. Ikke minst snakket vi om hvilke kriterier som er viktig for å være en god venn. Vi har laget en plakat over de gode egenskapene som vi ser i klassen og hos hverandre. Alle har skrevet et adjektiv (positivt) om hver av sine medelever.
Jeg har samlet alle disse ordene og laget en plakat med Wordle. Etter at jeg hadde hengt den opp i klasserommet, var det en av elevene som kommenterte at trist ikke var med på plakaten. Vi må nok lage en ny plakat. Det er selvsagt ok å være trist av og til når man er sammen med venner. Før vi gikk i gang med den litt større skriveoppgaven, jobbet elevene med en enkel utfyllingsoppgave. og skriftlige grammatikkoppgaver. Disse oppgavene gjorde vi både i fellesskap på smartboarden og individuelt.

Dekonstruere en modelltekst – skrive en felles tekst

skriverammeEtter å ha jobbet grundig med ordforråd og muntlige beskrivelser var vi klare til å plukke teksten fra hverandre. Jeg laget en skriveramme hvor jeg plasserte de ulike delene av teksten. Vi snakket om innledning og avslutning, vi plukket ut alle adjektiver og alle verb og så nærmere på hvordan de var brukt i teksten. Denne gangen brukte vi mest tid på å se på modelltekstens oppbygging og mindre tid på å skrive en felles tekst. Men elevene kom med forslag til hvordan teksten kunne tilpasses til deres venn.
Før vi går i gang med å skrive om en av karakterene i filmen, skal vi bruke mer tid på å skrive en felles tekst.
Her kan du laste ned skriveramme til eget bruk.
CIG_IMG068CIG_IMG077CIG_IMG064

Skrive en individuell tekst.

Elevene brukte en skriveramme som utgangspunkt når de jobbet med sin egen tekst. Gjennom å bruke en slik mal, fikk de med seg alle momentene som jeg ønsket de skulle ha med, samtidig som de ble mer bevisst på oppbyggingen av teksten. Hva kommer først og sist? Hva er utseende og hva er egenskaper? Oppgaven la også opp til at elevene måtte fortelle om en hendelse, eller noe de gjør sammen med bestevennen sin, de måtte begrunne hvorfor han/hun var en god venn og de skulle avslutte med å beskrive egne følelser om vennskapet.CIG_IMG086CIG_IMG087

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter at de hadde skrevet teksten inn i rammen, overførte de sin egen tekst til et word-dokument.
Elevene har jobbet veldig bra, ordforrådet har økt og de har fått trening i å skrive tekst. Adjektivene klarer de fleste fint, men verb i infinitiv må vi jobbe videre med. Det ble tydelig når vi jobbet på datamaskinen at vi må snakke mer om avsnitt i teksten.

%d bloggere liker dette: